Geri

2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

19.07.2021
 
 
2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 75 TL
 
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR
 
 
 
 
18/07/2021 tarihinde TBMM’ de kanunlaşan 7333 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 16'ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 85 inci madde eklenmiştir. Bu madde ile;
 
1) 2021 yılında, 2021 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392 TL ve altında olan, 2021 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.
 
2) Geçmiş yıllarda uygulanan asgari ücret desteği uygulamasından farklı olarak ilgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (357,75 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.
 
3) Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. SGK’nın ilgili Kanuna göre yapılması gerekli programları 2021/Ağustos ayı içinde bitirmesi halinde 2021/Ocak-Haziran döneminde kazanılan toplam asgari ücret destek tutarları 2021 yılı Temmuz ayı için ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecektir. Artan asgari ücret desteği tutarı olması halinde artan tutar sonraki ayda ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecektir.
 
2021 YILI UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ
 
BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi, 2019 yılı ve 2020 yılında uygulanmış olan asgari ücret desteğine 2021 yılında da devam edilecektir.
 
TBMM de kabul edilen Kanun metnine göre;
 
1) 2021 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392 TL ve altında olan, 2021 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.
 
2) 2021 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2020/ Ocak ila 2020/Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekmektedir. 2021 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2021 yılındaki aylar için destek verilmeyecektir.
 
3) 5510 sayılı Kanunun 4 -1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 -1/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.
 
4) Asgari ücret desteği 2021 yılın tamamında uygulanacaktır.
 
5) Geçmiş yıllarda uygulanan asgari ücret desteklerinden farklı olarak ilgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (357,75 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.
 
6- Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. SGK’nın ilgili Kanuna göre yapılması gerekli programları 2021/Ağustos ayı içinde bitirmesi halinde 2021/Ocak-Haziran döneminde kazanılan toplam asgari ücret destek tutarları 2021 yılı Temmuz ayı için ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecektir. Artan asgari ücret desteği tutarı olması halinde artan tutar sonraki ayda ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecektir.  
 
7- 2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;
 
2021 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,
 
2021/Ocak ila 2021/Aralık Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının, 2020/ Ocak ila 2020/Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı Sayısından Az Olmaması,
 
2021 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi veya ilgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (357,75 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği giderilmesi,
 
Gerekmektedir.
 
8- 2021 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;
 
- 2021 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,
 
- Cari ay primlerini yasal süresi içinde ödenmesi,
 
- SGK’ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması,
 
- 2021 yılı için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması,
 
Gerekmektedir.
 
9- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.
 
Asgari ücret Desteği ile ilgili usul ve esaslar henüz açıklanmamıştır. SGK tarafından uygulama genelgesi yayımlandığı konuyla ilgili ayrıntılı sirkülerimiz yayımlanacaktır.
 
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter