Geri

GÜNCEL STOPAJ KODU - MUHTASAR VERGİ KODLARI - STOPAJ KODLARI

GÜNCEL

STOPAJ KODLARI LİSTESİ

 

 

STOPAJ GRUP STOPAJ KODU
Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1) Ücret 011
Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1) Ücret 012
Kıdem Tazminatı Ücret 013
Huzur Hakkı Ücret 014
İhbar Tazminatı Ücret 015
Yeraltı Maden İşçileri Ücret 016
4691 Sayılı Kanun Kapsamı Ücret 017
Döner Sermaye/Performans/Ek Ders Odemesi/Ek ödeme/Kayyum-Bilirkişi ödemesi/Diğer Ücret 018
Gemi Çalışanları/Dar Mükellef Kurumların İrtibat Buroları/Apartman Kapıcıları Ücret 019
4691 sayılı kanun kapsamında çalışan işverenler/Muhtarlar/Elçiliklerde Çalışan Personel/GVK23/11 Kapsamında Çalışanlar/Diğer Ücret 020
18'nci Madde Kapsamına Giren Ödemeler (GVK Md. 94/2-a) Serbest Meslek 021
Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b) Serbest Meslek 022
Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b) Serbest Meslek 023
Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Dolayısıyla Yapılan Hakediş Ödemeleri (GVK Md. 94/3) Yıllara Yaygın İnşaat 031
Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Uğraşan Kurumlara Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 15/1-a) Yıllara Yaygın İnşaat 032
70'nci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5) Kira 041
Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (KVK Md. 15/1-b) Kira 042
Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md .5/b) kiralaması Kira 043
Men. Kıy. Yatırım Fonu ile Ort. Portföy Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8) Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları 052
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Yatırım Fonu veya Ort. Portföy Kazançları (KVK Md. 15/3) Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları 053
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3) Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları 054
Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları (KVK Md. 15/3) Yatırım Fonu veya Ort. Kazançları 055
Konut Finansmanı Fonu ile Varlık Finansmanı Fonu Kazançları (GVK Geç. Md. 67/8) Yatırım Fonu veya Ort. KazançlarıYatırım Fonu veya Ort. Kazançları 056
Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Tam Mükellef Gerçek Kişilere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlara ve Gelir Vergisinden Muaf Olanlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-i) Kurumların Dağıttıkları Kar Payları 061
Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dar Mükellef Gerçek Kişilere ve Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (GVK Md. 94/6-b-ii) Kurumların Dağıttıkları Kar Payları 062
Vergiden Muaf Olan Kurumlara Dağıtılan 75 inci Maddenin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 15/2) Kurumların Dağıttıkları Kar Payları 065
Yatırım İndiriminden Yararlanan Kazançlar (GVK Geç. Md. 61) Yatırım İndirimi 071
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Md. 94/7) Her Nevi Tahvil Faizleri 081
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2) Her Nevi Tahvil Faizleri 082
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (KVK Md.15/1-c) Her Nevi Tahvil Faizleri 083
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-i) Zirai Mahsuller ve Hizmetler 091
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Hayvanlar ve Bunların Mahsulleri ile Kara ve Su Avcılığı Mahsulleri İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-a-ii) Zirai Mahsuller ve Hizmetler 092
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek SatınAlınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-i) (**) Zirai Mahsuller ve Hizmetler 093
Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin Satın Alınan Diğer Zirai Mahsuller İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-b-ii)  (***) Zirai Mahsuller ve Hizmetler 094
Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Orman İdaresine veya Orman İdaresine Karşı Taahütte Bulunan Kurumlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-i) Zirai Mahsuller ve Hizmetler 095
Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Diğer Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/11-c-ii) Zirai Mahsuller ve Hizmetler 096
Destek Ödemeleri (GVK Md.94/11-aii; bii) Zirai Mahsuller ve Hizmetler 097
TL Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizler (GVK Geç. Md. 67/4) Mevduat Faizleri 101
Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4) Mevduat Faizleri 102
Aralık Ayında Tahakkuk Ettirilen Mevduat Faizleri (GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98) Mevduat Faizleri 103
Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4) Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları 111
Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4) Repo 121
GVK' nın 75/15 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/15-a) Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler 131
GVK' nın 75/15 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/15-b Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler 132
GVK' nın 75/16 inci Maddesinin (a) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/16-a) Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler 134
GVK' nın 75/16 inci Maddesinin (b) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/16-b) Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler 135
GVK' nın 75/16 inci Maddesinin (c) Alt Bendinde Yer Alan Ödemeler (GVK Md. 94/16-c) Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler 136
Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/4) Diğer Ödemeler 141
Milli Piyango İdaresince Çıkarılan Biletleri Satanlar İle Diğer Kişilerce Çıkartılan Bu Nitelikteki Biletleri Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-a) Diğer Ödemeler 142
4077 s. Kanuna Göre Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Tüketiciye Satanlara Yapılan Komisyon, Prim vb. Ödemeler (GVK Md. 94/10-b) Diğer Ödemeler 143
PTT Acenteliği Yapanlara Bu Faaliyetleri Nedeniyle Ödenen Komisyon Bedeli (GVK Md. 94/12) Diğer Ödemeler 144
Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94-13/a,c,d) Diğer Ödemeler 145
Esnaf Muaflığından Yararlananlara Hurda Mal Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/13-b) Diğer Ödemeler 146
Diğerleri   151
Dar Mükellef Kurumlara Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle İlgili Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri (KVK Md. 30/1-a) KVK 30 ÖDM -Yıllara Yaygın İnşaat 221
Petrol Arama Faaliyetleri İçin Yapılan Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b) KVK 30 ÖDM - Serbest Meslek 231
Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (KVK Md. 30/1-b) KVK 30 ÖDM - Serbest Meslek 232
KVK 30 /smk Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b) KVK 30 ÖDM - Serbest Meslek 233
Finansal Kiralama Kapsamındaki Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c) KVK 30 ÖDM - Gayrimenkul Sermaye İratları 241
Diğer Gayrimenkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-c) KVK 30 ÖDM - Gayrimenkul Sermaye İratları 242
KVK 30 /  Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b) kiralaması KVK 30 ÖDM - Gayrimenkul Sermaye İratları 243
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (GVK Geç. Md. 67/2) KVK 30 ÖDM - Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 251
Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler (KVK  Md. 30/1-ç) KVK 30 ÖDM - Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 252
Mevduat Faizleri (GVK Geç. Md. 67/4) KVK 30 ÖDM - Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 253
Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları ile Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve Katılım Bankalarınca Kar ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (GVK Geç. Md. 67/4) KVK 30 ÖDM - Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 254
GVK' nun 75/10 uncu Maddesinde Yazılı Menkul Sermaye İratları (KVK Md. 30/1-ç) KVK 30 ÖDM - Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 256
Repo Gelirleri (GVK Geç. Md. 67/4) KVK 30 ÖDM - Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 257
Diğer Menkul Sermaye İratları KVK 30 ÖDM - Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 258
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-a)'ya Göre Ödenecek Alacak Faizleri Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 262
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-b)' ye Göre Ödenecek Alacak Faizleri Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 263
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5-c)' ye Göre Ödenecek Vade Farkları Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 264
2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Madde 1/(5/ç)' ye Göre Ödenecek Diğer Alacak Faizleri Kar Payları Hariç Menkul Sermaye İratları 265
Tam Mükellef Kurumlar Tarafından, Dar Mükellef Kurumlara veya Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Dar Mükelleflere Dağıtılan GVK' nun 75 inci Maddesinin (1), (2) ve (3) Numaralı Bentlerinde Sayılan Kar Payları (KVK Md. 30/3) KVK 30 ÖDM - Kurumların Dağıttıkları Kar Payları 271
Dar Mükellef Kurumlarca Ana Merkeze Aktarılan Tutarlar (KVK Md. 30/6) KVK 30 ÖDM - Kurumların Dağıttıkları Kar Payları 272
Gayrimaddi Hakların Satışı, Devir ve Temliki Karşılığında Ödenen Bedeller (KVK Md. 30/2) KVK 30 ÖDM - Diğer Ödemeler 281
Yetkili Makamların İzni İle Açılan Sergi ve Panayırlarda Yapılan Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar (KVK Md. 30/5) KVK 30 ÖDM - Diğer Ödemeler 282
Bakanlar Kurulunca İlan Edilen Ülkelerde Yerleşik Olanlara Veya Faaliyet Gösterenlere Yapılan Ödemeler (KVK Md. 30/7) KVK 30 ÖDM - Diğer Ödemeler 283
Diğerleri   284
Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar 301
Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar 302
Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar 303
Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç) Diğer Ödemeler 147
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK Md. 94/18) İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri 137
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK Md. 94/18) İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri 138
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ) İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri 139
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 15/1-ğ) İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri 140
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK Md. 30/1-d) KVK 30ÖDM - İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri 279
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK Md. 30/1-d) KVK 30ÖDM - İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri 280

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter