Geri

2020 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

2020 YILI PASAPORT
 
EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT
 
BEDELLERİ
 
 
64 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri yeniden belirlendi.
 
Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınacak ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilecektir. 
 
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1’ inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
 
Bu yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan ve 31.12.2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 64 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri belirlenmiştir.
 
Bu Tebliğe göre 2020 yılı Değerli Kağıtlar Tablosu 2019 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibi olmuştur.
Değerli Kâğıdın Cinsi 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan  Bedel (TL)  01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan  Bedel (TL) 
1- Noter kağıtları:    
a) Noter kâğıdı 13,50 16,50
b) Beyanname 13,50 16,50
c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 27,00 33,00
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).    
3- Pasaportlar 133,50 160,00
4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 89,00 110,00
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).    
6- (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) (değişmeden önce “Nüfus Cüzdanı”)    
a)  Kanuni  bildirim  süresi  dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart 22,50 25,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 25,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 45,00 50,00
7- Aile cüzdanları 121,00 140,00
8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).    
9- Sürücü belgeleri 166,00 200,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166,00 200,00
11- Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md    
(Motorlu araç trafik belgesi)    
12- Motorlu araç tescil belgesi 148,50 180,00
13- İş makinesi tescil belgesi 124,00 150,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) 8,00 10,00
15 – Mavi Kart1 (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 12,50 14,00
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00 110,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00 110,00

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

31/12/2018 tarihli ve 30642 3.mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:60) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmış olup; 64 Sıra No.lu tebliğ 1.1.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter