Geri

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİ SAYILMASI - KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİN BELİRLENMESİ - 8 GÜN

28.03.2020

 

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN,
 
GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ 
 
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU 
 
KİŞİ SAYILMASI
 
7226 sayılı Kanun Madde 44 : 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan” ibaresi “alanlardan” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Yürürlük Tarihi : Yayım tarihi takip eden ay başında yürürlüğe girer (01.04.2020).
 
(YENİ HALİ) 5510 sayılı Kanun Madde 64: - 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.
 
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİNİN BELİRLENMESİ (8 GÜN)
 
7226 sayılı Kanun Madde 45 : 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “çalışanlar,” ibaresi “çalışanlar ile” şeklinde, “alanlar” ibaresi “alanlardan” şeklinde, “yirmi” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve “ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 
Yürürlük Tarihi : Yayım tarihi takip eden ay başında yürürlüğe girer (01.04.2020).
 
5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi : 3. maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan sekiz gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.
 
Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir. Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait genel sağlık sigortası primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden ilgili kamu idaresince ödenir. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/42 md.)
 
Ancak, kamu idaresine ait işyerinde çalıştırılan sigortalıların iş sözleşmesinin askıda olduğu sürede 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışmaları ya da isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde bu sigortalılar için belirtilen şekilde çalıştıkları veya isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri sürelerle sınırlı olarak ilgili kamu idaresinden genel sağlık sigortası primi alınmaz
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter