Geri

MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ UZATILDI

29.12.2020

MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI

KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN

TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN

SÜRESİ UZATILDI

 

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67'nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK’da aşağıdaki değişiklikler yapıldı.  
 
- Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına indirimli gelir vergisi tevkifatı uygulanmasına yönelik düzenlemenin uygulanma süresi uzatıldı.
 
- Serbest (döviz) fonları için belirlenen %15 oranındaki tevkifat kaldırıldı.
 
- Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranları değiştirildi.
 
- Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranları değiştirildi.
 
23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67'nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklikler yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, geçici 2 nci maddesinde yer alan 31/12/2020 ibareleri 31/3/2021 şeklinde değiştirilmiş, aynı Karara Geçici Madde 3 eklenmiştir.
 
1) Serbest (döviz) fonları için belirlenen %15 oranındaki tevkifat uygulaması kaldırıldı
 
3321 sayılı Kararın 1 inci maddesi uyarınca 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Buna göre; GVK Geçici 67'nci maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden; serbest (döviz) fonları için belirlenen %15 oranındaki tevkifat kaldırılmıştır.  
 
Düzenleme 01/01/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
2) Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına indirimli gelir vergisi tevkifatı uygulanmasına yönelik düzenlemenin uygulanma süresi uzatıldı.
 
30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda bazı değişiklikler yapılmış ve 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları değiştirilmişti.
 
3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2'nci maddesi uyarınca 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın söz konusu geçici 2'nci maddesinde yer alan "31/12/2020" ibareleri "31/3/2021" şeklinde değiştirilmiştir.
 
Buna göre 31/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/3/2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.
 
3) Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranları değiştirildi
 
3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3'üncü maddesi uyarınca 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara Geçici Madde 3 eklenmiştir.
 
Söz konusu Geçici 3'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca; 23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara 2006/10731 sayılı Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. (1)
 
( 1 ) 2006/10731 sayılı Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
 
MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0, 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15,
 
2) (1) numaralı fıkrada yer alan oran; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için %15, diğer kazançlar için % 10.ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (1) numaralı alt bent dışında kalan kazançlar için %10,
 
3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahviller, kira sertifikaları ve (1) numaralı alt bent kapsamında 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilenler hariç) için %10,
 
ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0, 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış
 
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 
ii) Vadesi l yıla kadar (l yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 
iii) Vadesi l yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 
iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 
v) l yıldan az süreyle (l yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 
vi) l yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,
 
Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
4) Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranları değiştirildi  
 
3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3'üncü maddesi uyarınca 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara Geçici Madde 3 eklenmiştir.
 
Söz konusu Geçici 3'üncü maddenin 2'nci fıkrası uyarınca; 23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, 2006/10731 sayılı Kararın 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanacaktır.
 
Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter