Geri

YABANCILARIN 6111 SAYILI TEŞVİKTEN YARARLANMA DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

15.12.2023

 
YABANCILARIN 6111 SAYILI TEŞVİKTEN YARARLANMA
 
DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 
 
 
 
 
Yabancı uyruklu sigortalılar 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydedilmeyeceğinden, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılar için 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteği (6111 Sayılı teşvik) kapsamında belirlenen mevcut destek sürelerine ilave 6 aylık süre eklenmeyecektir.
 
− 2023/Kasım ayı/dönemi öncesinde özel sektör işverenleri tarafından Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kayıtlı yabancı uyruklu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan teşvikten yararlanılması halinde, işverenlerden yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı ilave 6 aylık süre kapsamında yararlanılan teşvik tutarları geri alınmayacaktır.
 
− 2023/Kasım ve Aralık aylarında/döneminde işe alınan ve kapsama giren yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre belirlenen destek süresine ilave altı aylık destek süresi (0+6, 24+6, 36+6, 48+6) verilmeyecektir.
 
− 2023/Kasım ayı/dönemi öncesinde özel sektör işverenleri tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı yabancı uyruklu sigortalının 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesi kapsamında tanımlamasının yapılarak teşvikten yararlanılması ve 2023/Kasım ayı itibarıyla yararlanmaya devam edilmesi halinde, bu sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanma 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla sonlandırılacaktır.
 
6111 SAYILI TEŞVİK UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK:
 
25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 10 uncu maddesi kapsamında genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik uygulanan düzenleme ile özel sektör işverenlerinin 1/3/2011-31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, bu sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.
 
Söz konusu prim desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi olmasına veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre değişmekte olup destek kapsamına giren sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması halinde ise 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendine göre bu sigortalının destek süresine ilave 6 ay eklenmektedir.
 
Söz konusu prim desteğinden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın ilgili maddede yer alan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmektedir.
 
Yapılan düzenleme ile 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu kişilerin Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydının yapılamayacağı belirtilmiştir.
 
Buna göre, ilave 6 aylık destek süresinin uygulanması bakımından; yabancı uyruklu sigortalılar 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydedilmeyeceğinden, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılar için 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında belirlenen mevcut destek sürelerine ilave 6 aylık süre eklenmeyecektir.
 
Örnek: 1/11/2021 tarihinde işe alınan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olan yabancı uyruklu kadın sigortalı (A)'nın bu teşvik kapsamında destekten yararlanma dönemlerinin 2021/Kasım-2024/Nisan olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren ilave altı aylık destek süresinden yararlanılamayacağından, bu sigortalıdan dolayı 2023/Kasım-2024/Nisan ayı/döneminde teşvikten yararlanılamayacak ve bu sigortalının destek süresi 2021/Kasım-2023/Ekim olarak güncellenecektir.
 
2023/Kasım ve Aralık aylarında/döneminde işe alınan ve kapsama giren yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre belirlenen destek süresine ilave altı aylık destek süresi (0+6, 24+6, 36+6, 48+6) verilmeyecektir.
 
Örnek: 7/12/2023 tarihinde işe alınan ve herhangi bir belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadın sigortalı (B) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olamayacağından, bu sigortalının bu teşvik kapsamında destekten yararlanma dönemleri 2023/Aralık-2025/Kasım olacaktır.
 
2023/Kasım ayı/dönemi öncesinde özel sektör işverenleri tarafından Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kayıtlı yabancı uyruklu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan teşvikten yararlanılması halinde, işverenlerden yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı ilave 6 aylık süre kapsamında yararlanılan teşvik tutarları geri alınmayacaktır.  
 
2023/Kasım ayı/dönemi öncesinde özel sektör işverenleri tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı yabancı uyruklu sigortalının 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesi kapsamında tanımlamasının yapılarak teşvikten yararlanılması ve 2023/Kasım ayı itibarıyla yararlanmaya devam edilmesi halinde, bu sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanma 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla sonlandırılacaktır.
 
Bu durumda, ilave 6 aylık süre kapsamında 2023/Kasım ayı/dönemi ve sonrası teşvikten yararlanılmış olması halinde yararlanılan teşvik tutarları gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.
 
Örnek: 4/8/2020 tarihinde işe alınan mesleki teknik eğitim veren orta öğretim kurumundan mezun ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olan 25 yaşındaki yabancı uyruklu erkek sigortalı (Y)'nin bu teşvik kapsamında destekten yararlanma dönemlerinin 2020/Ağustos-2024/Ocak olduğu varsayıldığında, bu sigortalının destek süresi 2020/Ağustos-2023/Ekim olarak güncellenecek ve bu sigortalı için ilave 6 aylık destek süresini kapsayan 2023/Kasım-2024/Ocak ayı/döneminde teşvikten yararlanılamayacaktır.
 
Ayrıca, işverenden ilave 6 aylık destek süresi kapsamında 2023/Ağustos-Eylül-Ekim aylarında/döneminde yararlanmış olduğu teşvik tutarları geri alınmayacak olup 2023/Kasım ayı/dönemi ve sonrası yararlanılmış olması halinde yararlanılan teşvik tutarları gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.
 
 
 
*   *   *
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter