Geri dön

ASGARİ ÜCRET

 

ASGARİ ÜCRET 
SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER (TL) TABAN TAVAN
01.01.2022 - 31.12.2022 5.004,00.-  37.530,00.-

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (TL)    (Gelir Vergisinden İstisna olan tutar)

01 OCAK   30 HAZİRAN   10.848,59.-
01 TEMMUZ - 31 ARALIK    
SİGORTA PRİMİNE ESAS ALT - ÜST SINIR (TL)
  ALT SINIR ÜST SINIR
GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK
01 OCAK 166,80 5.004,00 1.251,00 37.530,00
31 ARALIK
5510 sayılı kanunun 82 nci maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazancın alt sınırının 7,5 katıdır.

 

1974 - 2020 YILLARI ARASINDAKİ

ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

1996 - 2020 YILLARI ARASINDAKİ

NET - BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

 

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE
İŞVERENE MALİYETİ 

 

 

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. " 

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI

VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

 

01/01/2022 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 166,80.-TL Aylık 5.004,00 TL, net 4.253,40.-TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.
 
a) Özel sektörde:
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL  Aylık kazanç alt sınırı :  5.004,00 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL  Aylık kazanç üst sınırı : 37,530,00 TL
 
b) Kamu sektöründe:
 
15/12/2021- 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
 
1.908,00 TL + 2.335,20 TL = 4.243,20 TL
 
15/12/2021- 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
 
15/12/2021-14/1/2022 devresi için:14.310,08 TL +17.514,00 TL =31.824,08 TL
 
ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:
 
01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.
 
4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;
 
a) Özel sektörde:
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL
 
Aylık kazanç alt sınırı :  5.004,00 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı : 1.251,00 TL
 
Aylık kazanç üst sınırı : 37,530,00 TL
 
Sigorta Primi işçi payı (%14) :700,56 TL
 
Sigorta Primi işveren payı (20,5): 1.025,82
 
Sigorta Primi işveren payı (15,5):775,64 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
 
İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 50,04 TL
 
İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 100,08
 
İşverene Maliyeti: 6.129,9
 
İşverene Maliyeti: 5.879,70 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
 
Net Ücret: 4.253,40 TL
 
b) Kamu sektöründe:
 
15/12/2021- 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
 
2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için:
 
119,25 TL x 16 gün = 1.908,00 TL
 
2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için :
 
166,80 TL x 14 gün = 2.335,20 TL
 
15/12/2021-14/1/2022 devresi için :
 
1.908,00 TL + 2.335,20 TL = 4.243,20 TL
 
15/12/2021- 14/1/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
 
2021 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için:
 
894,38 TL x 16 gün = 14.310,08 TL
 
2022 yılı Ocak ayının ilk yarısı için:
 
1.251,00TL x 14 gün =17.514,00 TL
 
15/12/2021-14/1/2022 devresi için:
 
14.310,08 TL +17.514,00 TL =31.824,08 TL
 
15/1/ 2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
 
Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL Aylık kazanç üst sınırı:37.530,00 TL
 
Çırak ve öğrenciler için;
 
a) Özel ve Kamu sektörü için:
 
Günlük kazanç tutarı: 83,40 TL
 
Aylık kazanç tutarı:2.502,00 TL
 
15.12.2021- 14.01.2022 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre,
 
ikinci yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.
 
15.12.2021- 14.01.2022 dönemi için;
 
15.12.2021-31.12.2021 dönemi için: 59,63 TL x 16 gün = 954,08 TL
 
01.01.2022-14.01.2022 dönemi için: :83,40 TL x 14 gün =1.167,60 TL
 
15.12.2021-14.01.2022 devresi için: 954,08 TL + 1.167,60 TL = 2.121,68 TL
 
Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;
 
a) Özel ve Kamu sektörü için;
 
Günlük kazanç tutarı: 166,80 TL
 
Aylık kazanç tutarı: 5.004,00 TL
 
15.12.2021- 14.1.2022 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2021 yılı asgari ücretine göre,
 
ikinci yarısı için 2022 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.
 
15.12.2021- 14.01.2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
 
15.12.2021-31.12.2021 dönemi için: 119,25 TL x 16 gün = 1.908,00 TL
 
01.01.2022-14.01.2022 dönemi için: 166,80 x 14 gün =2.335,20 TL
 
15/12/2021-14/1/2022 devresi için:1.908,00 TL + 2.335,20 TL = 4.243,20 TL
 
Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;
 
Yemek parası:
 
166,80 TL x %6 =10,01 TL (Günlük)
 
Çocuk yardımı:
 
5.004,00 x %2 = 100,08 TL (Aylık)
 
Aile yardımı:
 
5.004,00 x %10 =500,40 (Aylık)
 
Ek-9 Ev Hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri sigorta primi:
 
Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için:
 
Günlük: 166,80x%37,5=62,55
 
Aylık: 5.004,00x%37,5=1.876,5
 
Ayda 10 günden az çalışanlar için; Günlük: 166,80 x % 2 = 3,34
 
5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı: 500,40 TL Aylık kazanç üst sınırı : 15.012,00 TL (3 kat)
 
5510 sayılı Yasanın Ek 5 inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
 
Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.
 
Günlük kazanç alt sınırına göre :166,80 TL x 29 x %34,5 =1.668,83 TL
 
Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.251,00 TL x 29 x %34,5 =12.516,26
 
5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
 
İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.
 
Günlük kazanç alt sınırına göre: 166,80 TL x 29 x %32,5 = 1.572,09 TL,
 
Günlük kazanç üst sınırına göre:1.251,00 TL x 29 x %32,5 = 11.790,68 TL
 
İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler;
 
Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.
 
Günlük kazanç alt sınırına göre: 166,80 TL x 29 x % 35,5 = 1.717,21 TL,
 
Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.251,00 TL x 29 x %35,5 = 12.879,05 TL
 
İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL
 
Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL
 
Prim Tutarı: 1.601,28 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL
 
Aylık kazanç üst sınırı: 37,530,00 TL
 
Prim Tutarı: 12.009,6 TL
 
Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;
 
İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;
 
Bunlar %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL
 
Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL
 
Prim Tutarı: 1.601,28 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL
 
Aylık kazanç üst sınırı: 37,530,00 TL
 
Prim Tutarı: 12.009,60 TL
 
İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyecekler;
 
Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL
 
Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL
 
Prim Tutarı: 1.751,40 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL
 
Aylık kazanç üst sınırı: 37,530,00 TL
 
Prim Tutarı: 13.135,50 TL
 
2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;
 
Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.
 
166,80 TL x 15 x= 2.502,00 TL, Prim Tutarı: 813,15 TL
 
5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları;
 
- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların, Bunların prim oranları %34,5 dur.
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,80 TL
 
Aylık kazanç alt sınırı: 5.004,00 TL
 
Prim Tutarı: 1.726,38  TL
 
Günlük kazanç üst sınırı: 1.251,00 TL
 
Aylık kazanç üst sınırı: 37,530,00 TL
 
Prim Tutarı: 12.947,85 TL
 
- (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,
 
Günlük kazanç alt sınırı: 166,8 TL x 29 = 4.837,2, Prim Tutarı: 1.668,83 TL
 
Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.251,00 TLx28= 35.028 TL, Prim Tutarı: 12.516,26
 
 
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
 
5.004,00 x %3 = 150,12 TL,
 
Olacaktır.
 
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
 
5.004,00 x 2 = 10.008,00 TL x % 12 = 1.200,96 TL, Olacaktır.
 
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
 
5.004,00 TL / 3 =1.668,00 TL x % 12     =    200,16 TL Olacaktır.
 
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi;
 
5.004,00TL x %6 =300,24 TL,
 
Olacaktır.
 
Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;
 
Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
 
Alt sınırı: 166,80 TL x %32 = 53,38 TL
 
Üst sınırı: 1.251,00 TL x %32 =400,32 TL,
 
Olarak esas alınacaktır.
 
Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;
 
Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
 
Alt sınırı :166,80 TL x %45 = 75,06 TL
 
Üst sınırı:1.251,00TL x %45 =562,95 TL
 
Olarak esas alınacaktır.
 
Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas
 
günlük kazanç alt sınırı;
 
Günlük 166,80 TL
 
 
Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin
 
değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;
 
 
Günlük 83,40 TL hesaplanacaktır.
 
 
Emzirme ödeneği              :      316,00 TL
 
Cenaze yardımı                 :    1.250,00 TL
 
 
İdari para cezaları;
 
01.01.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında işlenen fiiller için 5.004,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.  
 
Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;
 
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.  
 
Bu itibarla bu yazıda yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter