Geri dön

GENÇ GİRİŞİMCİ BAĞ-KUR 4 B TEŞVİK

 

30.04.2018 tarihinde açıklanan ekonomi destek paketi ile birçok sektörde birçok vergi konusunda teşvikleri içeren torba yasa meclis gündemine gelmişti. Emekli İkramiyesi, Stok Affı, Geçmiş dönem borçlarının yeniden yapılandırılması, İmar barışı, Öğrenci affı, Bağ-Kur prim desteği Konularını içeren genel ve kapsayıcı torba yasa 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Kimler Yararlanabilir

18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olmak.

Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak.

Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması.

Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak.

Bu kapsamda yukarıdaki şartları sağlayan genç girişimcilere 12 ay boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanacaktır.

Kimler Yararlanamaz

01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan mükellefler bu teşvikten yaralanamazlar.

Hali Hazırda başka bir şirkette ortaklığı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olup kapatmış kişilerde teşvikten yararlanamayacaktır.

Anonim veya Limited Şirket kuruluşlarında bu teşvikten faydalanmak mümkün değildir.

Teşvik Tutarı;

Ödenecek en düşük aylık Bağ-Kur primi x Genç girişimcinin 12 ay boyunca ödemesi gereken toplam prim hazine tarafından karşılanacaktır.

İlgili Kanun Maddesi;

MADDE-22

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

“k) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”

01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa şahıs şirketi kuran 18–29 yaş arasındaki genç girişimcilere 1 yıl boyunca Bağ-Kur prim desteği sağlanacaktır. Böylece aylık olarak ödenmesi gereken prim 1 yıl boyunca devlet hazinesinden karşılanacaktır. Teşvik 1 yıl ile sınırlandırılmıştır. 

SGK Genelgesi 2018/28 — Genç Girişimci Teşvik Uygulaması ve Örnekleri

Sigortalıların Faydalanma Şartları

İşe başlamanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi gereği olarak kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalının işe başlamasını kanuni süresinde bildirmiş olmasına rağmen Kurumumuzca sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle sigortalı prim teşvikinden faydalandırılacaktır.

Örnek 1: 01/07/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı A’nın, Kurumumuza bildirimi vergi dairesince beş ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı A, 01/07/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.

Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)

Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanacaktır. Sigortalıların, prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

Örnek 2:  Sigortalı A, sigortalı B ve sigortalı C, 1/7/2018 tarihinde adi ortaklık şeklinde lokanta işletmeciliği faaliyetine başlamış olup faaliyete başlanıldığı tarihte sigortalı A 27, sigortalı B 29, sigortalı C ise 32 yaşındadır. Buna göre; sigortalı C, 29 yaş şartını ihlal ettiğinden ortakların hiçbiri prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir.

Örnek 3: Sigortalı D, 1/7/2018 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Sigortalı D’ nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, prim teşvikinden faydalanması mümkün olmayacaktır.

Örnek 4: 1/6/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve teşvikten yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı C, söz konusu teşvikten üç ay yararlandıktan sonra 1/9/2018 tarihinde vefat etmiştir. İşletmeyi devralan eş teşvike ilişkin diğer şartları taşımaktadır. Buna göre, sigortalı C’nin eşi faaliyetinin başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca prim teşvikinden yararlanacaktır.

Örnek 5: 3/5/2003 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan sigortalı S, 1/7/2018 tarihinde vefat etmiş olup faaliyeti sigortalı S’nin 20 yaşındaki oğlu R devralmıştır. Büfe işletmeciliğini devralan sigortalı R teşvike ilişkin diğer şartları da taşımaktadır. Buna göre, sigortalı R, faaliyetinin başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca prim teşvikinden yararlanacaktır.

Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Örnek 6: Doğum tarihi 13/8/2001 olan sigortalı A’nın 27/10/2018 tarihinde vergi mükellefiyet kaydı başladığı varsayıldığında, mükellefiyet kaydının başladığı tarihte yaşı 17 yıl 2 ay 14 gün olduğundan bu sigortalı 18 yaşını doldurduğu 13/8/2019 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. Sigortalı A ticari faaliyetinin devam etmesi şartıyla 13/8/2019 tarihinden itibaren 1 yıl boyunca prim teşvikinden yararlanacaktır.

Örnek 7: Doğum tarihi 13/8/1990 olan sigortalı B’nin 27/10/2018 tarihinde vergi mükellefiyet kaydı başladığı varsayıldığında, mükellefiyet kaydının başladığı tarihte yaşı 28 yıl 2 ay 14 gündür. Sigortalı B tescil tarihinde yaş şartını yerine getirdiğinden 27/10/2018 tarihinden itibaren 1 yıl boyunca prim teşviğinden yararlanacaktır.

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

Sigortalıların Tescil İşlemleri

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalandığına dair sorgulamanın Başkanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında karşılıklı veri transferi aracılığı ile internet üzerinden yapılmasına istinaden tescil işlemleri yapılacaktır.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Prim teşvikinden yararlanmakta iken sigortalılıkları sona erenlerden bir yıllık süre içinde sigortalılığı tekrar başlatılanların kalan aylar için prim teşvikinden yararlanması mümkün olmamakla birlikte; sigortalılığın 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi kapsamında başka bir işverenin yanında hizmet akdiyle çalışılmaya başlanması nedeniyle sona erdiği durumlarda, bir yıllık süre içinde hizmet akdiyle olan çalışmanın sona ermesi ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığın tekrar başlatılması halinde kalan aylar için prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Şartları sağlayıp gerçek kişi mükellefiyetini açan kişiler ya Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Müdürlükleri arasındaki veri transferini bekleyecek ve otomatik olarak kuruluş tarihinden bugüne kadar olan borçlar otomatik olarak silinecek yada bu süreyi beklemek istemeyen genç girişimciler bağlı oldukları vergi dairelerinden Genç Girişimci İstisnasından faydalandığına dair bir belgeyi yine bağlı bulunduğu SGK il Müdürlüğüne götürerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Eğer sağlık hizmetlerinden bu süre zarfından faydalanmak istiyorsanız ikinci seçeneği yapmanız mantıklı olacaktır.

1 - VERGİ DAİRESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

                                                                                                                                              ....../....../ ..........

.......................VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

..............................

 

Mükellef TC Kimlik Numarası      :

Mükellef Vergi Numarası             :

 

18 / 05 / 2018 tarihli ve 30425  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018 / 28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım.

SGK Müdürlüğü'ne verilmek üzere, Genç Girişimci İstisnası kapsamında olduğuma dair yazı talep etmekteyim.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

Saygılarımla,

...................................

 

Adres.........................................:

...................................................

 

2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

                                                                                                                                              ....../....../ ..........

.......................SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

..............................

 

Mükellef TC Kimlik Numarası      :

 

18 / 05 / 2018 tarihli ve 30425  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018 / 28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım.

Kurumunuzdan Bağ-Kur 4  B teşviki kapsamında  ..... / ..../ ........ ( İlk mükellefiyet tescil tarihi) tarihinden itibaren tahakkuk etmiş olan prim borçlarımın silinmesini ve teşvik süresince tahakkuk edecek prim borçlarımın da Genç Girişimci Teşvik uygulaması kapsamında muaf tutulmasını talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

Saygılarımla,

...................................

 

Adres.........................................:

...................................................

Eki.............................................:
Vergi Levhası
Vergi Dairesinden alınan genç girişimci teşvik yazısı
 

                                                                                                                                                 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter