Geri dön

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

 

ÖDENEK BAŞVURUSUNDAKİ SON GÜNCELLEMELER

 

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 

MİKTARI VE ÖDENMESİ
 
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.
 
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
 
2021 YILI AYLIK KISA ÇALIŞMA ÖDENEK MİKTARLARI

Kazanç Tutarları

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı

Damga Vergisi

Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan

3.577,50

2.146,50

16,29

2.130,21

Son 12 Ay 4.500 TL ile Çalışan

4.500,00

2.700,00

20,49

2.679,51

Son 12 Ay 8.000 TL ile Çalışan

8.000,00

5.366,25 (*)

40,72

5.325,53

(*)  Hesaplanan Kısa Çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık Kısa Çalışma ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2021 yılında brüt asgari ücret   3.577,50   TL'dir.

 
 
− Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.
 
− Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır.
 
− Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
 
− Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.
 
− İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından SGK’ ya aktarılır.
 
− Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır.
 
− Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
 
− Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez.
 
− İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa çalışma uygulaması bakımından

“Genel Ekonomik Kriz" 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından

“Bölgesel Kriz” 

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. 

Kısa çalışma uygulaması bakımından

“Sektörel Kriz” 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır. 

Kısa çalışma uygulaması bakımından

“Zorlayıcı Sebepler” 

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. 

Kısa Çalışma Kapsamında; 

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.  

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve

Talebin Değerlendirilmesi

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir. 

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması

ve Talebin Değerlendirilmesi,

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte  Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi  

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi 

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir. 

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir. 

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi 

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

Kısa Çalışmada SGK Bildirimi Nasıl Yapılacak? 

Ekonomik kriz ve zorluk dönemlerinde, “kısa çalışmalar” ile işyerlerinde hem toplu işçi çıkarmalarının önüne geçilmesi iş hem de işyerlerinin faaliyetlerinin devamı sağlanmasına çalışılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda “24 ve 25’inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu madde gereğince iş akdinin askıya alındığı süre zarfında işçinin sadece bir haftaya kadar her gün için yarım ücret talep etme hakkı bulunmakta olup geri kalan süreye ilişkin olarak işçi herhangi bir ücret talep edememektedir. 

İş Kanunu 40. madde, işçi (İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkması halinde ) ve işveren açısından zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde (İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde ) çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre;

- 24. madde “İşçinin derhal fesih hakkı” başlıklı maddesi “Zorlayıcı sebepler” başlıklı III. bendi İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını geciktirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

- 40. madde “Yarım ücret” başlıklı maddesi Zorlayıcı sebeplerle çalışmayan ve ya çalıştırılamayan işçiye bu bekleme süresinde bir haftaya kadar her gün yarım ücret ödenir.

Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesi Kısa Çalışma Bölümü “4.3. Bildirgelerin Onaylanması, Ödeme ve Diğer İşlemler” başlıklı maddesine göre; “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı kanunun 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu nedenle zorlayıcı sebeple en fazla toplam 83 gün süreyle ödeme yapılır.

İş Kanunu’nun 24. ve 40. maddeleri doğrultusunda Pasif İşgücü Hizmetlerin Genelgesi’nde belirtildiği üzere;

• Genel ekonomik kriz, sektörel kriz ve bölgesel kriz sebebiyle başvurulan Kısa Çalışma ödemelerinde 90 gün süreyle;

• Dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep (döviz etkisi, COVİD-19 etkisi) ve diğer zorlayıcı sebepler (deprem, yangın vb.) ile başvurulan Kısa Çalışma Ödemeleri’nde 83 gün süreyle ödeme yapılacaktır. Yarım ücret sadece ilk hafta için geçerli olup, sekizinci günden itibaren kısa çalışma ödeneği süresince ve belirtilen eksik çalışma kadar İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilecek, çalışılan süre için de işveren ücret ödeyecektir.

Örneğin haftalık çalışılan süre 30 saat, kısa çalışma kapsamında çalışılmayan süre 15 saat ise, o ay 20 gün çalışma ve ücret, 10 gün kısa çalışma ödeneği olabilecektir.

Örneğin, 25 Mart itibari ile kısa çalışma başvurusunda bulunan bir işyerinde, 24’üne kadar çalışılan 24 günlük ücreti işveren ödeyecek. 25 Mart ile 31 Mart arası 7 günlük ücretin yarısını yine işveren ödeyecek. 8. gün olan 1 Nisan itibari ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma başlayacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

VE BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) işyerindeki çalışma süresinin işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması halinde işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.  

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları

Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanmak için, İŞKUR’ un ilgili müdürlüklerine yazılı olarak veya bu müdürlüklerin eposta adreslerine elektronik olarak,

− Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formu (Formda işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasının belirtmesi gerekir) 

− Kısa çalışma uygulanacak işyeri listesi ile başvuru yapılması gereklidir.
Başvuru formunun imza sirkülerinde yer alan yetkili bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 
Yapılacak kısa çalışma ödeneği başvurularında;
 
1) Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler (Devlet tarafından kapatılan işyerlerinde işletme ruhsatı, işveren tarafından karar alınması halinde yönetim kurulu kararı gibi belgeler
 
2) Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) bulunması gereklidir.
 
Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Yaparken
Bilinmesi Gereken Hususlar
 
1- İşverenin birden çok işyeri olması halinde, her bir SGK numarası için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir. Her işyeri için de çalışmanın azaltılması konusunda çalışan sayısı değil, çalışma süresinin üçte biri dikkate alınmaktadır.
 
2- Kısa çalışma uygulanacak işyeri listesinde yer alan işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları işveren tarafından değil İŞKUR tarafından kontrol edilecektir. Listede yer alıp yararlanma şartlarını taşımayan bir işçinin bulunması diğer işçilerin yararlanma durumlarını değiştirmeyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus işçilerin işten çıkışlarının verilmemesi gerekir. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanılacak işçinin alacağı ödenek, ileride işsiz kaldığında kullanacağı işsizlik parasından mahsup edilecektir.
 
3- Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmayacaksa iptal dilekçesi verilmesi ve kısa çalışmanın sonlandırılması doğru olacaktır. İlk başvurudan sonra üç aylık süreden kalan süre için şartların varlığı halinde tekrar başvurulabilir.
 
4- Kısa çalışma ödeneğine yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması şartıyla, kısa çalışma ödeneği işyerindeki faaliyetin kısmen veya tamamen durduğu tarihten itibaren başlayacaktır.
 
5- Kısa çalışmanın başladığı ilk haftada 4857 sayılı İş Kanunu 40’ıncı maddesi gereğince zorlayıcı sebeplerden dolayı işverenin yarım ücret ödeme yükümlülüğü bulunması nedeniyle kısa çalışma ödeneği bu sürenin bitiminden itibaren başlamaktadır.
 
6- Kısa çalışma ödeneği, her ayın sonunda aylık prim ve hizmet belgesi SGK’ya verildikten sonra, kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak PTT Bank aracılığıyla çalışanlara ödenmektedir. Çalışanlar PTT şubelerine giderek, TC Kimlik numaralarına yatırılan kısa çalışma ödeneklerini alabileceklerdir.
 
7- Uygunluk tespiti yapıldıktan sonra İŞKUR’ a verilen kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (azaltma, artırma veya isim değiştirme) yapılması mümkündür Ancak bu durum yeni talep olarak değerlendirilmektedir.
 
8- Kısa çalışma uygulamasına geçildikten sonra, yıllık izin kullanmak isteyen işçilerin yıllık izin kullanmasına yasal bir engel yoktur. Ancak bu süreye ilişkin eksik gün kodu olarak kısa çalışma kodu(18) eklenmemelidir. Yıllık izin döneminde ücretin işveren tarafından ödenmesi gerekir. Bu nedenle kısa çalışma uygulanacak işyeri listesine bu kapsamdaki sigortalıların eklenmemesi daha doğru olacaktır.
 
9- Kısa çalışma döneminde rapor alan işçiler için raporlu olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından ödendiğinden, bu işçiler kısa çalışma ödeneği alamazlar. Bu nedenle bu kapsamdaki işçilerin eksik gün kodu(18) değil (01-istirahat) kodu olmalıdır.
 
10- Kısa çalışma başvurularında işçinin onayının alınmasına gerek yoktur. Kısa çalışma nedeniyle ortaya çıkacak eksik gün nedeni SGK’ ya 18- Kısa Çalışma Ödeneği olarak bildirilmelidir. Kısa çalışma ödeneği verildiğinde işveren kısa çalışma ödeneği süresine ait günler için işçilere ücret ödemesi yapmayacak, sigorta primi ve ücret üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
 
11- Ayın tamamında faaliyetin durması nedeniyle kısa çalışma ödenen işçilere, işveren tarafından ücret ödenerek SGK’ ya gün ve kazanç bildirimi yapılırsa, gün bildirimi İŞKUR tarafından işçilerin çalıştığı anlamında sayılarak kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durumda SGK’ ya (0) gün ve kazançlı bildirim yapılabileceği değişik uzmanlar tarafından belirtilmesine karşılık İŞKUR tarafından bu hususta bir açıklama yapılmamıştır. Kısa çalışmanın ayın tamamında değil de kısmı olarak uygulandığı dönemde ise, kısa çalışma döneminde işçilere ödenecek ücret, SGK’ ya aylık prim hizmet belgesi ile bildirim yapılması gereken günün kazançlarına dahil edilebilir.
 
12- Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesi ile birlikte 10 gün içinde İŞKUR’a da bildirilmesi gerekir. Kısa çalışma ödeneği alanların emeklilik/yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple askere gitmesi/silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya hastalık/sağlık raporunun başlama ve bitiş tarihlerini İŞKUR’a bildirmek gerekmektedir.
 
13- Kısa çalışma inceleme sonucunun; işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edilmesi, (varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilmesi) ve ilan yoluyla işçilere duyurulması veya kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. Kısa çalışma kabulünden sonra çalışanlara ilan panosunda işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.  
 
14- Emekli işçiler için sosyal güvenlik destek primi ödendiğinden, bu kişiler adına işsizlik sigortası primi yatırılmadığından emekli işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanamaz. Sadece işsizlik sigortası primi ödeyen işçiler bu uygulamadan yararlanabilir.  
 
15- İşveren, ilan ettiği süreden önce normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı iş günü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.
 
16- Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ermektedir.
 
17- Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı , kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenir. Oranlamada küsurat çıkması halinde, küsuratlar tama iblağ edilir.
 
18- İşverenin, Sigorta prim borcu veya vergi borcu olması kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını etkilemez.
 
19- Daha önce farklı bir gerekçeyle kısa çalışmadan yararlanmış olan işyerleri de Covid-19 kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler.
 
20- Bir başka işverene ait işyerinde sigortalı olarak çalışan kişi, kendi işyeri olması halinde kendi işyeri için kısa çalışma ödeneğine başvurabilir.
 
BAŞVURU GEREKÇESİ
 
DUYURU ÖRNEKLERİ
 
 
OFİS ÇALIŞANLARININ EVDEN ( UZAKTAN ) 
 
ÇALIŞMASI SEBEBİYLE YARDIMCI İŞLERİN 
 
GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULMASI
 
Sayın     …………………,
 
Olağan üstü ve öngörülemeyen bir durum olarak karşı karşıya kaldığımız Korona virüsü salgını nedeniyle ve Yüksek sağlık kurulu tarafından görsel ve yazılı basın aracılığı ile yapılan bilgilendirme açıklamalarında vatandaşlarımızın kendilerini evlerinde izole etmeleri zorunlu olmadıkça fazla kişilerle irtibatlı olmamaları ve hatta kalabalık mekanlardan uzak durmaları konusunda tavsiyelerine uyulması adına gerek çalışanlarımızın gerekse yakın çevrelerinin virüsün olumsuz etkilerine maruz kalmamaları amacıyla ofis çalışanlarımız için geçici bir süre ile evden çalışma modeline geçilmiş olup, şirketimizde  * Çay dağıtımı   *  Yemek servisi   *  Temizlik   vb. hizmetlerine ilişkin   …….........………….. bölümümüzün geçici bir süre ile faaliyetine son verilmek zorunda kalınmıştır.
 
Gerek işveren olarak gerekse işçilerimizin mağdur olmaması adına karşımıza çıkan bu zor günleri birlikte el birliği ile atlatabilmek için şirketimizde zorlayıcı bir sebeple geçici süre faaliyetine son verilmek zorunda olduğumuz …………......…..bölümü……....…. için 4447 sayılı Kanun Ek-2. Maddesi uyarınca Kısa Çalışma Ödeneğine başvurma mecburiyeti doğmuş olup gereğini bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
GENELGE İLE FAALİYETİ DURDURULAN İŞYERLERİ
 
Sayın  …………..............………,
 
Olağan üstü ve öngörülemeyen bir durum olarak karşı karşıya kaldığımız Korona virüsü salgını nedeniyle yayınlanan ve ekte bilgilerinize sunulan  ……....……… tarihli  …………………….Genelgeden anlaşılacağı üzere  hizmet / mal üretimimize   ilişkin faaliyetimiz durdurulmuştur.
 
Şirketimizde geçici süre faaliyetimize son vermek zorunda kalmamız sonucu gerek işveren olarak gerekse işçilerimizin mağdur olmaması adına zorlayıcı bir sebeple karşımıza çıkan bu zor günleri birlikte el birliği ile atlatabilmek amacıyla 4447 sayılı Kanun Ek-2. Maddesi uyarınca Kısa Çalışma Ödeneğine başvurma mecburiyeti doğmuş olup gereğini bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
GENELGE İLE FAALİYETİ DURDURULAN
 
İŞYERLERİNDEN HİZMET/ MAL ALAN İŞVERENLER
 
Sayın  ……......……………,
 
Olağan üstü ve öngörülemeyen bir durum olarak karşı karşıya kaldığımız Korona virüsü salgını nedeniyle yayınlanan ve ekte bilgilerinize sunulan …………… tarihli ................…………………….Genelgeden anlaşılacağı üzere ürün üretimimiz için …………….. desteği veren tedarikçimizin hizmet/mal üretimine ilişkin faaliyetinin durması sebebiyle şirketimize …… ....……………… tedarik edilmemiş olup hizmet/mal üretimimiz    durdurulmuştur./ durma noktasına gelmiştir.
 
Şirketimizde geçici süre faaliyetimize son vermek zorunda kalmamız sonucu gerek işveren olarak gerekse işçilerimizin mağdur olmaması adına zorlayıcı bir sebeple karşımıza çıkan bu zor günleri birlikte el birliği ile atlatabilmek amacıyla 4447 sayılı Kanun Ek-2. Maddesi uyarınca Kısa Çalışma Ödeneğine başvurma mecburiyeti doğmuş olup gereğini bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
GENELGE İLE FAALİYETİ DURDURULAN
 
HİZMET İŞLERİ
 
Sayın   …………...………,
 
Olağan üstü ve öngörülemeyen bir durum olarak karşı karşıya kaldığımız Korona virüsü salgını nedeniyle yayınlanan ve ekte bilgilerinize sunulan …………… tarihli ................…………………….Genelgeden anlaşılacağı üzere üstlenmiş olduğumuz …………………………….. tamir/bakım/ vb. hizmetlerini durdurulması sebebiyle hizmet/mal üretimimize ilişkin faaliyetimiz durdurulmuştur.
 
Şirketimizde geçici süre faaliyetimize son vermek zorunda kalmamız sonucu gerek işveren olarak gerekse işçilerimizin mağdur olmaması adına zorlayıcı bir sebeple karşımıza çıkan bu zor günleri birlikte el birliği ile atlatabilmek amacıyla 4447 sayılı Kanun Ek-2. Maddesi uyarınca Kısa Çalışma Ödeneğine başvurma mecburiyeti doğmuş olup gereğini bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
EVDEN ÇALIŞMA İMKANI OLMAYAN İŞLER
 
Sayın  ………......…………,
 
Olağan üstü ve öngörülemeyen bir durum olarak karşı karşıya kaldığımız Korona virüsü salgını nedeniyle hizmet üretimimizin durma noktasına gelmesi, çalışanlarımızın işyeri dışında çağrı almalarına ilişkin gerekli alt yapının olmaması, hizmet verdiğimiz müşterilerimiz ile yapmış olduğumuz gizlilik sözleşmesi gereği bilgilerin işyeri dışına çıkartılmaması ve ………………(örnek, şipariş iptali-ispat istenebilir vb.)………………………………….. yanında Yüksek sağlık kurulu tarafından görsel ve yazılı basın aracılığı ile yapılan bilgilendirme açıklamalarında vatandaşlarımızın kendilerini evlerinde izole etmeleri zorunlu olmadıkça fazla kişilerle irtibatlı olmamaları ve hatta kalabalık mekanlardan uzak durmaları konusunda tavsiyelerine uyulması adına işyerimizde …………………… hizmet üretimimiz geçici süre veya ………. Ay / gün durdurulmuştur.
 
Gerek işveren olarak gerekse işçilerimizin mağdur olmaması adına bu zor günleri birlikte el birliği ile atlatabilmek için 4447 sayılı Kanun Ek-2. Maddesi uyarınca Kısa Çalışma Ödeneğine başvurma mecburiyeti doğmuş olup gereğini bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
UZAKTAN ÇALIŞMA DUYURU ÖRNEĞİ
(muvafakat alınması tavsiye olunur !)
 
Değerli Çalışanımız,
 
Hepimizin bilgileri dahilinde olduğu gibi yaklaşık tüm dünya ülkelerini olumsuz yönde etkileyen korana virüs salgını ile ilgili olarak Devletimiz tarafından alınan tüm önlemler doğrultusunda sağlık Bakanlığı ve bu Bakanlığımıza bağlı olarak görev üstlenmiş olan "Yüksek sağlık kurulu" tarafından görsel ve yazılı basın aracılığı ile yapılan bilgilendirme açıklamalarında vatandaşlarımızın kendilerini evlerinde izole etmeleri zorunlu olmadıkça fazla kişilerle irtibatlı olmamaları ve hatta kalabalık mekanlardan uzak durmaları önemle tavsiye edilmektedir
(BU BÖLÜM ŞİRKETİMİZİ ETKİLEYEN OLAYLAR İLE DE TAKDİRİNİZE GÖRE REVİZE EDİLEBİLİR)
 
Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda yazılı olarak talep etmeniz halinde 4857 sayılı İş Kanunu mevzuatı uyarınca ………. gün süreyle uzaktan çalışma modeli çerçevesinde; iş görme ediminizi evinizde yerine getirebilirsiniz.
 
VEYA  (TAKDİRİNİZE BIRAKILMIŞTIR)
 
Yukarıda  açıklanan  hususlar  doğrultusunda  ……….  gün  süreyle  uzaktan  çalışma  modeli çerçevesinde; iş görme ediminizi evinizde yerine getirmeniz uygun görülmüştür.
 
Bu geçici uygulama işverenin inisiyatifi doğrultusunda her zaman veya gerekli görüldüğü durumlarda İşveren tarafından değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Konuya ilişkin değişen iş şartlarına, görev ve sorumluluklara ve mevzuat değişikliklerine bağlı olarak uygulama da değiştirilebilir. Şirket’in kendi takdirine bağlı bu uygulamanın tamamının değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması …......………..A.Ş. “ Üst Yönetimin” yetkisinde olduğu konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
Okudum, Bilgilendim, Kabulle tebellüğ ettim.
Çalışan Adı Soyadı / İmzası
 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DUYURU ÖRNEĞİ
 
Değerli Çalışanımız,
 
Olağan üstü ve öngörülemeyen bir durum olarak karşı karşıya kaldığımız Korona virüsü salgını nedeniyle ve Yüksek sağlık kurulu tarafından görsel ve yazılı basın aracılığı ile yapılan bilgilendirme açıklamalarında vatandaşlarımızın kendilerini evlerinde izole etmeleri zorunlu olmadıkça fazla kişilerle irtibatlı olmamaları ve hatta kalabalık mekanlardan uzak durmaları konusunda tavsiyelerine uyulması adına gerek çalışanlarımızın gerekse yakın çevrelerinin virüsün olumsuz etkilerine maruz kalmamaları yanında ……………… (genelge- sipariş iptali- sözleşme iptali, verilen hizmetin askıya alınması/durdurulması vb.) sebeple hizmet/mal üretimimiz durma noktasına gelmiştir/ durmuştur.
 
Şirketimizde geçici süre faaliyetimize son vermek zorunda kalmamız sonucu gerek işveren olarak gerekse siz değerli çalışanlarımızın mağdur olmaması adına zorlayıcı bir sebeple karşımıza çıkan bu zor günleri birlikte el birliği ile atlatabilmek amacıyla 4447 sayılı Kanun Ek-2. Maddesi uyarınca Kısa Çalışma Ödeneğine başvurma mecburiyeti doğmuş olup başvurumuz kabul edilmiştir.
 
Yukarıda belirtilen hususlara göre ………….. tarihinden itibaren …… ay/gün süreyle işyerimizde çalışma sürelerimiz …………… şekilde düzenlenmiş / faaliyetimiz geçici süreyle durdurulmuş olup çalışılmayan gün/süreler için ücretiniz 4447 sayılı Kanun ek-2. Maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanacaktır.
 
Kabul edilen kısa çalışma süresinden önce işyerimizde normal faaliyetine başlamaya karar verilmesi halinde durumun tarafınıza bildirileceği konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
Okudum, Bilgilendim, Kabulle tebellüğ ettim.
Çalışan Adı Soyadı / İmzası

 

GEREKLİ BAŞVURU FORMLARI EKTEDİR

 

 

KISA ÇALIŞMA TALEP FORMU - Word 

KISA ÇALIŞMA UYGULANACAK İŞÇİ LİSTESİ - EXCEL

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

BAŞVURU E POSTA ADRESLERİ

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter