Geri dön

YEMEK - ÇOCUK PARASI

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK
 
YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI 
DÖNEM
YEMEK PARASI
(Günlük)

 Günlük Asgari Brüt * % 6

ÇOCUK PARASI
(Aylık) - ( En fazla 2 çocuk)

Aylık Asgari Brüt *  % 2 

Aile Zammı
(Aylık)

Aylık Asgari Brüt *  % 10 

01.01.2022
10,01 TL
100,08 TL
500,40 TL
31.12.2022

 

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ise 

 

2022  takvim yılı için   34.00 TL          (KDV Hariç) 

 

 2022  takvim yılı için   36,72 TL  ( % 8   KDV Dahil) 

olarak belirlenmiştir.

 

VERGİDEN MÜSTESNA 

YEMEK BEDELİ TABLOSU

 

YILLAR KDV HARİÇ KDV DAHİL
2022 Yılı 34,00 ₺ 36,72 ₺
2021 Yılı 25,00 ₺ 25,25 ₺
2020 Yılı 23,00 ₺ 24,84 ₺
2019 Yılı 19,00 ₺ 20,52 ₺
2018 Yılı 16,00 ₺ 17,28 ₺
2017 Yılı 14,00 ₺ 15,12 ₺
2016 Yılı 13,70 ₺ 14,80 ₺
2015 Yılı 13,00 ₺ 14,04 ₺
2014 Yılı 12,00 ₺ 12,96 ₺
2013 Yılı 12,00 ₺ 12,96 ₺
2012 Yılı 11,70 ₺ 12,64 ₺
2011 Yılı 10,70 ₺ 11,56 ₺
2010 Yılı 10,00 ₺ 10,80 ₺
2009 Yılı 10,00 ₺ 10,80 ₺
2008 Yılı 9,00 ₺ 9,72 ₺
2007 Yılı 8,80 ₺ 9,50 ₺
2006 Yılı 8,25 ₺ 8,91 ₺
2005 Yılı 7,50 ₺ 8,10 ₺
2004 Yılı 7,00 ₺ 7,56 ₺
2003 Yılı 6,00 ₺ 6,48 ₺
2002 Yılı 4,50 ₺ 4,86 ₺
2001 Yılı 2,35 ₺ 2,54 ₺

 

Emzirme Ödeneği

 

YILLAR ÖDENEK TUTARI
2022 Yılı 316,00 ₺
2021 Yılı 232,00 ₺
2020 Yılı 202,00 ₺
2019 Yılı 180,00 ₺
 

 

 

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

 

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.

Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez.

 

Emzirme Ödeneğinin Şartları Nelerdir?

 

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

-Doğumun canlı gerçekleşmiş olması

şarttır. 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 

Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

 

Emzirme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur?

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için Kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir.

 

Doğum  Yardımı

 

1 Çocuk İse 300,00
2 Çocuk İse 400,00
3 Çocuk İse 600,00

 

Cenaze Yardımı

 

YILLAR ÖDENEK TUTARI
2022 Yılı 1.250,00 ₺
2021 Yılı 918,00 ₺
2020 Yılı 801,00 ₺
2019 Yılı 716,00 ₺
 

 

Cenaze Ödeneği Nedir?

 

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.

 

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

 

Cenaze ödeneği;

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

 

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

 

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

 

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

 

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe  ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

 

Cenaze Ödeneği Tutarı Ne Kadardır?

 

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmektedir. 

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

 

 

 

YEMEK PARASI
 

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak, günlük asgari ücretin % 6'sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;  

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,          

Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 

 

ÇOCUK ZAMMI

 

Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar ( iki çocuk dahil ) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;  

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı,      

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

 

AİLE ZAMMI

 

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı,

Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

 

 

Yemek Paraları, Çocuk ve Aile Zamlarının

Yıllık Olarak Ödenmesi

 

Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden,

 

Yemek parası için;  

 

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı,  

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

 

Çocuk zammı için;

 

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

 

Aile zammı;

 

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı          

Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı

Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir.

 

Kazançların Sigorta Primine Esas Kazanç

Alt Sınırının Altında Kalması; 

 

Yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde, sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir.

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter