Geri dön

HISIMLIK NEDİR - SOYBAĞI - SOY AĞACI - KAN BAĞI NEDİR

 

HISIMLIK NEDİR?

SOYBAĞI NASIL BULUNUR?

SOY AĞACI?

 

Kan Hısımlığı:

Birbirinin soyundan ya da ortak bir soydan gelenler arasındaki ilişkidir.

Üstsoy-altsoy (Usul ve füru) hısımlığı:

Üstsoy-altsoy hısımlığı birbirinin soyundan gelenler arasındaki hısımlıktır. Bu hısımlığa “düz hat (çizgi) kan hısımlığı” da denir.Şahıslar arasındaki kan hısımlığının derecesi, hısımlar arasındaki doğumların sayısı ile belli olur. Burada en pratik sayma şekli hısımları birbirine bağlayan çizgileri saymaktır.   

Örneğin yukarıdaki şekil üzerinde birinci derecede hısımlık ana-baba ile çocuk arasındadır.  İkinci derecede hısımlık büyük baba ve büyük ana ile torun arasındadır. Üçüncü derecede hısımlık ise, büyük baba ve büyük ana ile bunların fürundan (alt soyundan) ibarettir.

Civar Kan Hısımlığı:

Civar kan hısımlığı ortak soydan gelenler arasındadır.Örneğin kardeşler,kardeş çocukları,amca,dayı,hala,teyze arasındaki hısımlıktır.Civar kan hısımlığı, ya tam kan hısımlığıdır ya da yarım kan civar hısımlığı şeklinde ortaya çıkar. Köklerden (Ana-baba) sadece biri ortak ise hısımlık "yarım kan civar hısımlığı” dır. Ana bir kardeşler, baba bir kardeşler arasında hısımlık böyledir.Ortak kökleri her ikisi de aynı ise “tam kan civar hısımlığı” söz konusu olur.Burada iki veya daha fazla kimse aynı ana-babada gelmektedir.

Sıhri Hısımlık:

Medeni Kanunun18. maddesi sıhri hısımlığı düzenlemiştir. Buna göre; karı ve kocadan her birinin kan hısımları diğerinin diğerlerinin aynı derecede sıhri hısımları olur. Evlenmenin zevaliyle sıhrî hısımlık zail olmaz. Bu hısımlık temelini evlenme akdi ile doğan bir aile ilişkisinden alır.

Sıhri hısımlık, eşlerden birinin, diğerinin kan bağı ile, veya evlatlık ilişkisi ile bağlandığı hısımları arasındaki ilişkidir. Sıhrî hısımlığın doğmasında, diğer bir eşin bağlı olduğu hısımlarına (sahih) düzgün veya (gayri sahih) düzgün olmayan nesep bağı ile bağlanmış olması önem taşımaz.

Karı kocadan birinin kan hısımları diğerinin aynı derecede sıhri hısım olur.

Evlenme Hısımlığı:

Evlenen kişinin eşinin kan hısımları ile hısımlığıdır.

Karı koca hısım değildir. Eşlerden birinin kan hısımlığı ile diğer eşin kan hısımları arasında kan hısımlığı yoktur.

Sözleşme Hısımlığı:

Evlat edinme ile oluşan hısımlıktır. Evlat edinebilmesi için kişi 35 yaşını geçmeli ve çocukla yaş farkı en az 18 olmalıdır. Evlatlık daha çok evlatlığın yararına olan bir kurumdur. Bir kişinin evlatlık edinebilmesi için alt soyu olmaması gerekmektedir. Yargıcın evlatlık için izni gerekir. 2 3 kişi bir kişiyi evlat edinemez fakat karı koca birlikte evlat edinebilir. Eşin rızası olmadan evlat edinilemez.

Evlat Edinme ile Doğan Hısımlığın Özellikleri:

Dede ile evlatlık arasında hısımlık yoktur.

Sınırlı bir hısımlıktır. Bu hısımlık evlat edinenle edinilen arasında bir hısımlıktır.Evlat edinme ile doğan hısımlık ortadan kaldırılabilir: Belli koşullara bağlıdır bu evlatlı9ğın kaldırılması

a) Evlatlık gerektiği gibi davranmıyorsa

b) Evlat edinen gereğini yapmıyorsa.Mirasta Gözükür: Yalnızca evlatlık mirasçıdır. Evlat edinen evlatlıktan miras edinemez.

BU miras sözleşme ile ortadan kaldırıla bilinir.

Kan hısımlığında çocuğunuzun miras hakkını engelleyemezsiniz.

Evlatlıkla, evlat edinen evlenebilir. Evlatlık biter karı koca olurlar.

Soybağı Nasıl Bulunur ?

Soru:Yukarıdaki şekle göre Ayşe ve Anneanne(Hatice) ile hısımlık türü ve derecesi nedir ?
Çözüme aşama aşama gidelim.

1.Aşama:

Hısımlık derecesi bulma:
Hısımlık derecesi hesaplamalarında birden fazla kişi arasında meydana gelen doğum sayısı
esas alınmaktadır. Yani ilgilenilen birey ile hısmı arasındaki ilişkinin kurulabilmesi için ortada
kaç doğum bulunmalıdır? Soruya göre Ayşe ve Anneanne(Hatice) arasındaki hısımlık derecesi şöyle bulunur. Ayşe ve Anneanne(Hatice)  hısım olabilmeleri için;

                    - Anne (Fatma) doğmuş olmalıdır. 1.Doğum
                    - Ayşe doğmuş olmalıdır 2. Doğum

Görüldüğü üzere iki kişi arasında iki doğum gerçekleştiğinden İkinci derece hısım olurlar.

2. Aşama:

Hısımlık türü bulma:

* Hısımlık kan ve kayın hısımlığı diye ayrılmaktadır. Evlenme yoluyla eşimizden kazandığımız
hısımlıklar kayın hısımlığıdır.Kan hısımlıkları ise altsoy, üst soy ve yansoy hısımlığıdır.

*Hısımlar arasında biri diğerinin sulbünden(sperm) geliyorsa altsoy, üst soy hısımlığı; sulb(sperm) ilişkisinin olmadığı kan hısımlığı ise yansoy hısımlığıdır. (Kardeşimiz gibi) Bu kişilerin sulbü(sperm) ile bizim doğumumuz arasında bağ olmadığı için bunlar yansoylardır. Oysa çocuklarımızla sulb(sperm) ilişkisi olduğundan bunlar yansoy değildir.

Şimdi sorumuza geçelim.

Soruya baktığımızda Hatice ve Mehmet'ten olma Fatma, Fatma ve Murat'tan olma Ayşe  bakıldığı zaman arada bir sulb(sperm)  ilişkisi vardır. Ayşe ve Anneanne(Hatice)sulb ilişkisi olduğundan hısımlık Alt/Üst soydur. Ayşeye Göre Üstsoyu; Anneanne(Hatice) ye göre Altsoyu'dur.

3. aşama:

Tam kan-Yarım kan ayrımı:

Şahısların anneleri ve babaları bir ise tam kan, ayrı ise yarım kan hısımlığından söz edilmektedir.
Daha açıklayıcı şekilde kişilerin sulbü %50-%50 paylaşılmışsa tam kan vardır.

Soruya bakıldığı zaman ikinci bir evlilik gözükmemektedir. Tek bir evlilikten Ayşe olduğu için Tam kan Hısımlığı vardır. 

Cevap:

Bu 3 veriyi birleştirirsek Ayşe ve Anneanne(Hatice) ile hısımlık türü ve derecesi :

2.Dereceden Üst/Alt Soy Tam Kan hısımlığıdır.

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter