Geri dön

TİCARİ TAKSİDEN ALINAN PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE KDV

 

TİCARİ TAKSİDEN ALINAN

PERAKENDE SATIŞ FİŞİNDE KDV?

 

88 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar ışığında;

‘’Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-a maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri 01.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bu mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden sonra yapacakları işlemler için katma değer vergisi beyannamesi verilmeyecek, mükellefiyetleri de terkin edilecektir.

Ortaklarının tamamı basit usule tabi olan adi ortaklıkların teslim ve hizmetleri de bu hüküm kapsamında değerlendirilecektir. Ancak ortaklarından en az birisi Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergilendirilen adi ortaklıkların teslim ve hizmetleri istisna kapsamına girmemektedir.

Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden sonra yaptıkları teslim ve hizmetlerde işlem bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacak, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerde katma değer vergisi gösterilmeyecek veya “KDV dahildir” mealinde bir şerhe yer verilmeyecektir.

Ancak, bu mükelleflerin düzenleyecekleri belgelerin özel gider indirimi ve vergi iadesinde geçerli belge olarak kullanımına devam edilecektir.

Kayıtları meslek odaları bünyesinde oluşturulan bürolarda tutulan basit usule tabi mükelleflerin bürolara belge tesliminde eski uygulama geçerli olacaktır.

Diğer taraftan, basit usule tabi mükelleflerin ellerinde bulunan belgelerde yer alan katma değer vergisi sütunu, mükellefler tarafından üzeri çizilerek söz konusu belgelerin kullanılmasına devam edilecektir.’’ denilmiştir.

Günümüzde taksi işletmelerinin bir çoğu basit usul mükellefiyet kaydına tabi olduğundan dolayı federasyonlar tarafından hazırlanarak taksi işletmeleri tarafından düzenlenerek müşterilere verilen PSF için KDV ayrımı yapılmadan tamamı gider kabul edilecektir.

Ancak basit usule tabi olmayan, verdikleri Perakende Satış fişinde “KDV dahildir” ibaresi bulunan ve federasyona ait olmayan fişlerden iç yüzde yöntemi ile KDV ayrımı yapılır.

4842 Sayılı Kanunun 23. Maddesi ile KDV Kanunu'nun 17. Maddesinin 4 / (a) alt bendi 1 Temmuz 2003'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere  aşağıdaki şekilde değişmiştir :

 
"a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler."
 
Değişmeden Önceki Hüküm :
 
"a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler"
 
Bildiğiniz üzere taksiciler basit usulde vergilendirildikleri için, 1.7.2003 tarihinden itibaren taksi işletenlerce yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna olacaktır.Bu nedenle, 1.7.2003'ten itibaren taksicilerden alınan perakende satış fişleri üzerinden KDV hesaplanmaması ve KDV indiriminin yapılmaması gerekmektedir.
 
Dolayısıyla, 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren alınan taksi fişleri masraf beyan formlarına kaydedilirken fiş bedelinin tamamının gider olarak dikkate alınması, ayrıca KDV hesaplanmaması gerekmektedir (alınan taksi fişlerinde KDV satırında "dahil" ibaresinin yer alması durumunda dahi, KDV ayrıştırılmamalı, fiş tutarının tamamı gider olarak dikkate alınmalıdır).
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter