Geri dön

İŞVERENLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN PRİM VE İDARİ PARA CEZALARI BORÇLARININ 7326 SAYILI KANUN'A GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMA REHBERİ

 
 
03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 09.06.2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun prim ödeme yükümlülerine ne gibi haklar getiriyor, bu haklardan yararlanmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği bu rehberde açıklanmıştır.  
 
A- YASANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLAR YÖNÜNDEN GETİRDİKLERİ
 
7326 sayılı Kanunda yer alan SGK alacaklarına ilişkin hükümler aşağıda sıralanmıştır.
 
- Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrasının e bendinde;
 
2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, SGDP, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, eksik işçilikten doğan alacaklar,
 
Yapılandırma kapsamına alınmıştır.
 
- Kanunun “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları” başlıklı 7 inci maddesinde;
 
a) Yukarıda sayılan yapılandırma kapsamındaki alacakların, asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarının,
 
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleştirilmesi,
 
b) 30.04.2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarihte kesinleşmiş idari para cezalarının yapılandırılması,
 
c) Asılları ödenmiş alacakların, fer 'ilerinin %40 nın ödenmesi halinde kalan %60 nın silineceği,
 
d) 4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalıların, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabileceği,
 
e) Gelir testine başvurmayanların, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS primlerinin gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihine göre güncelleştirileceği,
 
f) 2021/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının silineceği ve bu kapsamdakilerin 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği,
 
g) Köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarının, durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, durdurulmuş sürelere ait prim tutarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halinin, 31.10.2021 tarihine kadar müracaat etmeleri ve 31.10.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş sürelerin ihya edilerek, sigortalılık süresinden sayılacağı, bu kapsamdakilerden ödeyecekleri Yİ-ÜFE'li tutarda de herhangi bir indirim yapılmayacağı, açıklanmaktadır.
 
- Kanunun “Ön Değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları” başlıklı 8 inci maddesinde;
 
a) 30.04.2021 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerden kaynaklanan eksik işçilik borçlarının yapılandırılabileceği,
 
b) 30.04.2021 tarihinden önce işlenen fiilere ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarihten önce tebliğ edilen ve kesinleşmemiş idari para cezalarının yapılandırılacağı,
 
c) 31.10.2021 tarihine kadar tahakkuk den SGK alacaklarının yapılandırılabileceği,
 
d) Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu borçlarla ilgili SGK’ya dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerektiği, Açıklanmaktadır.
 
- Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 9. Maddesinde;
 
a) Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerektiği, ilk taksitin 2021/ Ekim ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemlerde en
 
fazla 18 taksitte ödenebileceği, peşin ödemede prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE nin %10'nun ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutarın(%90) silineceği, taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksit halinde ödemeleri halinde ise, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE nin %50 sinin en son 31.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutarın(%50) silineceği,  
 
b) Taksitle ödemelerde 6 eşit taksit için (1,09), 9 eşit taksit için (1,135), 12 eşit taksit için (1,18), 18 eşit taksit için (1,27), katsayının uygulanacağı, İl Özel idareleri, spor kulüpleri, belediyeler gibi 18 taksitten fazla taksitle ödeme seçeneği hakkı tanınan borçlular için uygulanacak katsayı farklarının neler olduğu, peşin ödemenin veya taksitlerin kredi kartıyla ödenebileceği,
 
c) Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin ödenmesinin zorunlu olduğu, ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, ödem süresinin sonunda geç ödeme zammıyla ödenmesinin zorunlu olduğu, peşin ve taksitli ödemelerde 10.-TL tutarındaki eksik ödemelerin yapılandırmayı bozmayacağı, yapılandırmanın bozulması halinde, borçluların ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceği,
 
d) 6183 sayılı kanun kapsamında tecil faizi ile taksitlendirilen alacaklardan, kalan taksit tutarlarının bu kanun hükümlerine göre yapılandırılabileceği, bu kanuna göre yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizlerin kaldırılacağı,
 
e) 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanuna göre yapılandırılan ve yapılandırılmaları devam eden alacaklar için, bu kanun hükümlerinden yararlanamayacağı,
 
f) Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, mücbir sebep süresine denk gelen taksitlerin, Cumhurbaşkanı tarafından 1 yıla kadar ertelenebileceği, Açıklanmaktadır.
 
- Kanunun” Diğer hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinde;
 
a) Rucuen alacakların kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabileceği,
 
b) SGK tarafından fazla ve yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve ilgililerden kanuni faizi ile istenilen alacakların, kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabileceği,
 
c) Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabileceği, Açıklanmaktadır.
 
- Kanunun 12 inci Maddesinde;
 
Köy  ve  Mahalle  muhtarları  ile  BAĞ-KUR  sigortalılarından,  30.04.2021  tarihi  ve öncesine ait prim borcu bulunanların, bu borçlarını  31.10.20201 tarihine kadar
 
ödemeleri ve yapılandırmamaları halinde, prim ödenen tam ayın sonu itibariyle sigortalılık sürelerinin durdurulacağı, durdurulan sürelerin sigortalılık süresi olarak kabul edilmeyeceği, bu sürelere ait borçların takip edilmeyeceği, SGK alacakları arasında yer verilmeyeceği, sigortalı olarak çalışmaya devam edenlerin sigortalılıklarının 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacağı, durdurulan sürelerinin, talep edilmesi halinde talep tarihindeki SPEK tutarı üzerinden ihya edilebileceği, ihya edilen tutarın tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenebileceği, sigortalılıkları durdurulanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında Genel
 
Sağlık Sigortası Hükümlerinin uygulanmayacağı, Açıklanmaktadır.
 
B- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SGK ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ
 
7326 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;
 
2021 yılı Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 09.06.2021 tarihi itibariyle ödenmemiş olan
 
5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 
7326 sayılı kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16'ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,
 
İlgili Kanunları gereğince SGK tarafından takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 
30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 09.06.2021 tarihinden önce SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 09.06.2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
 
30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiilere ilişkin olup 09.06.2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş bulunan ve 09.06.2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar ile 24.05.2021-13.10.2021 döneminde tebliğ edilen idari para cezaları,
 
09.06.2021 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; 09.06.2021 tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
 
5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6'ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,
 
2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,
 
5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünde kaynaklanan ve 09.06.2021 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,
 
SGK tarafından, 09.06.2021 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar,
 
ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.
 
Ayrıca 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak kaydıyla sigorta primleri, idari para cezaları ve fazla ve yersiz olarak ödenen alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenler de yapılandırma kapsamında yer almaktadır.
 
C- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ
 
7326 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların, kapsama giren SGK alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime ilgili üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya son başvuru tarihi saat 23.59’a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir  
 
5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta kanalıyla yapılacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecektir.
 
Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde dahi, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
 
5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için e-Devlet üzerinden ya da posta yoluyla,
 
5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,
 
a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,
 
b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,
 
c) İdari para cezası borçları için örneği e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 
d) Ek karşılık prim borçları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, Başvurulması gerekmektedir.
 
5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6'ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, İsteğe Bağlı Sigortalılar Topluluk Sigortalıları, Yurtdışı Topluluk Sigortalıları, Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanun'a Tabi Tarım Sigortalıları e-devlet üzerinden veya elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 
5510 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 
5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezaları için elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 
SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar için, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının;
 
(a) bendi kapsamındaki sigortalıların ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 
(b) bendi kapsamındaki sigortalıların sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 
(c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına, elden ya da posta yoluyla, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.
 
e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir.
 
D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ GENEL OLARAK HESAPLANMASI  
 
7326 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasına göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarından yapılandırma kapsamına giren borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 
7326 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, Kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
 
Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;
 
31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
 
1/1/2005 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,
 
1/1/2014 tarihinden 31/10/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
 
1/11/2016 tarihinden itibaren (Kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere) aylık %0.35 oranı
 
basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
 
Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; bu Kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %.0.35 oranının esas alınması öngörüldüğünden, Kanunun yayımlandığı ay için de kıst ay dikkate alınacak ve 2021/Haziran ayı için %.0.35 oranı 8 günlük olarak hesaplanacaktır.
 
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, esas alınacak oran TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.
 
Sonuç itibarıyla; gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.
 
E- YAPILANDIRILAN SGK ALACAKLARININ ÖDENMESİ
 
1) Peşin Olarak Ödeme
 
Söz konusu alacakların tamamının, ilk taksit ödenme süresi olan 31.10.2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacak ve 09.06.2021 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacak, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır.
 
Söz konusu alacakların, ilk iki taksit ödenme süresi olan 31.10.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacak ve 09.06.2021 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacak; 31.10.2018 tarihine kadar tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.
 
7326 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların, asıllarının 09.06.2021 tarihinde önce ödenmiş olmasına rağmen fer ’ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40 ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan %60 ının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 
2) Taksitler halinde ödeme
 
7326 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) altı, dokuz, oniki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.
 
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.
 
Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya on sekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.
 
Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.
 
Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.
 
Ödeme planı taksit tutarlarından; taksit tutarları ise Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri, son ödeme günleridir.
 
Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesinin tercih edilmesi halinde ilk taksit ödemesinin son süresi 31.10.2021 olup, diğer taksitler takip eden 2 ayların son günüdür. Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin ikinci ayının son günü itibarıyla sona ermekle birlikte, 7326 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.  
 
3) Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi
 
Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.
 
Yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 31.10.2021 tarihinden önce, başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az taksit sayısının tercih edilmesi mümkün (ilk başvuru tarihi değiştirilmeksizin) bulunmaktadır. Bu durumda ödeme planı talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacaktır.
 
Kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 31.10.2021 tarihine kadar talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.
 
4) Taksit Süreleri ve katsayı Farkları
 
Yapılandırma kapsamındaki borçların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
 
Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
 
1) Altı eşit taksit için (1,09),
 
2) Dokuz eşit taksit için (1,135),
 
3) On iki eşit taksit için (1,18),
 
4) On sekiz eşit taksit için (1,27),
 
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
 
Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami 36 eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,36), otuz eşit taksit için (1,45), otuz altı eşit taksit için (1,54) olarak uygulanır.
 
Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitte tahsil edilir. Ancak, bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50’sini aşamaz.
 
1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar; (aa) Altı eşit taksit için (1,045),
 
(bb) Dokuz eşit taksit için (1,0675), (cc) On iki eşit taksit için (1,09),
 
(çç) On sekiz eşit taksit için (1,135), (dd) Yirmi dört eşit taksit için (1,18),
 
(ee) Otuz altı eşit taksit için (1,27), (ff) Kırk sekiz eşit taksit için (1,36), (gg) Altmış eşit taksit için (1,45),
 
(ğğ) Yetmiş iki eşit taksit için (1,54),
 
(hh) Yüz yirmi eşit taksit için (1,9),
 
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanır.
 
F- İDARİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRILMASI
 
30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve 31.10.2021 tarihine kadar tebliğ edilmek şartıyla, 09.06.2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde(peşin ve taksitle ödenmesi) idari para cezası asıllarından kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.  
 
Bu kapsamdaki idari para cezaları (E) bölümünde açıklandığı üzere peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.  
 
G- EKSİK İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI  
 
a) Eksik İşçilikten Kaynaklanan Prim Borçlarının Peşin Ödenmesi:
 
30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa aynı işyerinin yapılandırılmış diğer borçlarıyla birlikte en geç ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.
 
Peşin olarak hesaplanan borcun ilk taksit son ödeme tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/11/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.
 
Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.
 
b) Eksik işçilikten Kaynaklanan Prim Borçlarının taksitle Ödenmesi:
 
Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitlendirme işlemi genel hükümlerde sayıldığı gibi olmakla birlikte ihale konusu işlerde idare makamlarına sunulmuş teminat mektupları yönünden aşağıda yer alan hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
 
İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.
 
Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli ise süresinin (en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
İdare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan ancak süresi başvuru tarihi ile ilk taksit/peşin son ödeme süresi arasında sona erecek olan işyeri işverenlerince, 7326 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin olarak seçilmesi ve ödenmesi halinde teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek bulunmamaktadır
 
H- GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
 
09/06/2021 tarihinden önce ilk defa 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan kişilerin 9/6/2021 (dahil)-30/11/2021 (dahil) tarihleri arasında, ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) müracaat etmeleri ve gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinin altında olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki tescili, ilk tescil tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi (60/1/c-1) kapsamında güncellenecektir. Yapılan gelir testi sonucuna göre hesaplanan gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki sigortalılık statüsü devam edeceğinden, bu kapsamdaki genel sağlık sigortası primleri yapılandırılabilecektir.
 
5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2021 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası prim borç asıllarını, başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2021 (dahil) tarihine kadar, SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların 31/12/2021 (dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1/4/2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır. Bununla birlikte, 9/6/2021 (dahil)-30/11/2021 (dahil) tarihleri arasında ilk defa gelir testine başvuran kişilerden gelir testi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilen kişilerin, Kanunun yayım tarihi olan 9/6/2021 tarihinden önce ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade veya mahsup edilmeyecektir.
 
I- BAĞKUR KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDAN İLGİLİ KANUNLARA GÖRE SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER
 
Prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, durdurulmuş sürelerini yeniden ihya etmek için 31.08.2021 sonuna kadar (bu tarih dahil) sigortalılık dosyasının bulunduğu SSK'nın ilgili ünitesine müracaat etmeleri,
 
Durdurulmuş süreler için gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranlarıyla güncelleştirilmiş tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri, Gerekmektedir.
 
Belirtilen tutarın ödenmesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
 
Durdurulan süreler ilişkin ödenmesi gereken tutarın tamamını en geç ilk taksit ödeme süresi olan 31.10.2021 tarihine kadar ödenmemesi halinde ise ihya işlemi geçerli sayılmayacak, yapılmış olan ödemeler, varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.
 
İ- YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİNİN BOZULMASI
 
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;
Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,
 
İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi,
 
İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi, halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
 
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7326 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.
 
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını peşin ödeme talebinde bulunan borçluların;
 
Peşin olarak hesaplanan borcun 31.10.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/11/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.
 
Yukarıda belirtilen şartlar arasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10 unu aşmamak kaydıyla 10 Türk Lirasına kadar (10,00 TL dâhil) yapılan eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.
 
J- SÜRESİNDE ÖDENMİŞ CARİ AY PRİMLERİNİN AKSATILMIŞ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE MAHSUBU
 
7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olan ve taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanlardan SGK alacaklarının ilk iki taksitinin veya yıl içinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde, yapılandırması bozulan işverenlerce talep edilmesi koşuluyla, aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay (son ödeme tarihi 1/11/2021 olan 2021- Eylül ayı priminden başlamak ve her bir taksit dönemini oluşturan iki ay ayrı ayrı dikkate alınarak, bu cari aylara denk gelen taksite aktarılmak suretiyle) sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamı sağlanacaktır.
 
Şöyle ki; aksatılan taksitin, birinci taksit (1/11/2021) olduğu durumlarda aktarılması yapılabilecek cari ay primi sadece 2021- Eylül ayı primi olabilecektir. Diğer taraftan 2'nci taksitten başlamak üzere diğer taksitler için ise söz konusu taksitin son ödeme tarihinin bulunduğu ay ve bir öncesindeki ayın cari ay primleri aktarılabilecektir. Son ödeme tarihleri ay sonu olarak belirlenmekle birlikte bu tarihlerin resmi tatil olması sebebiyle takip eden ilk işgününün sonraki aya geçmesi halinde, bu ayın cari ay primi aktarılmayacak olup sadece öncesindeki iki ayın cari ay primleri aktarılabilecektir.
 
K- ADİ ORTAKLIKLAR İLE APARTMAN KAPICILIĞI İŞYERLERİNE İLİŞKİN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
 
Adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın SGK’ ya olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.
 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer almadığından, bahis konusu kurulu, onu teşkil eden maliklerin dışında, tüzel (hükmî) kişiliği haiz saymaya imkân bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle, kat malikleri kurulunca borçlarını 7326 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
 
Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.
 
L- ALT İŞVERENLERİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
 
5510 sayılı Kanunun 12'nci maddesine göre, alt işverenlerin SGK’ ya olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.
 
Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 7326 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
 
Asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için 7326 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu anılan Kanuna istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak SGK ile ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asıl işverenden alınmış bir taahhütnamenin getirilmesi alt işverenden istenecektir.
 
Buna karşın, asıl işveren tarafından 7326 sayılı Kanuna istinaden yapılacak başvuru sırasında, varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış bir taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.
 
Ancak gerek asıl işverenlerin gerekse alt işverenlerin 7326 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden; alt işverenlerin ise asıl işverenlerden taahhütname alamamaları halinde,
 
Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dahil edilerek elektronik ortamda, Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuel ortamda yapılandırılacaktır.
 
Bu durumda gerek asıl işverenin gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borcunun bulunmaması halinde ise faizsiz olarak iade edilecektir.  
 
M- BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HALİNDE, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA, İHALELERE KATILMA, HAKEDİŞ ALMA, YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMA VE HACİZ İŞLEMLERİNİN DURUMU
 
a) 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçlarının da bulunmaması kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.
 
SGK’ya olan borçları 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış işverenlerin yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, yapılandırma işleminin bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar ödenmediği sürece prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmak üzere kanun numarası ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi SGK ünitelerince resen düzeltilerek, yersiz karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
 
Kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ ya gönderilmesi gereken yasal sürenin son günü itibarıyla, yasal ödeme süresi geçmiş borçları toplamı aylık asgari ücretin brüt tutarı üzerinde olan borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününün yapılandırma başvuru süresi içinde olması ve söz konusu borçların yapılandırma kapsamında tamamen ödenmesi kaydıyla bahse konu prim teşviki ve desteklerden de usulüne uygun yararlanmış olduğu kabul edilecektir.
 
b) 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belgenin istenilmesi zorunludur.
 
İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.
 
Buna göre 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;
 
Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) ve 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış olan borçlarının tamamını ödemeleri,
 
Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması, kaydıyla yapılandırma başvuru tarihinden itibaren yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.
 
Buna göre, ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, 7326 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 09.06.2021 tarihi itibarıyla hesaplanan borçları ile 7326 sayılı Kanun kapsamına girmeyen ve ihale tarihi itibarıyla hesaplanan borçlarının toplamının Kamu İhale Tebliğinde belirtilen limitlerin üzerinde olması halinde;
 
Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7326 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçlarının (idari para cezası borçları hariç) tamamını ödedikleri tarih itibarıyla 7326 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçların toplamının Kamu İhale Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,
 
Taksitle  ödeme  yolunu  tercih  eden  borçlulara,  7326  sayılı  Kanun  kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk taksitin ödenmiş olması ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının yukarıda belirtilen limitlerin altında olması ve anılan Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla,
 
İhalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının sorgulanması sırasında, kapsama giren borçların en geç ihale tarihi veya önceki bir tarih itibarıyla yeniden yapılandırılmış olması halinde, yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin yapılandırma anlaşmasının bozulmamış olması ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin ihale tarihine kadar hesaplanacak faizi ve yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen diğer borçlarla birlikte ödenmesi veya toplam borç tutarının yukarıda açıklanan sınırların altında olması halinde, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.
 
c) 5510 sayılı Kanunun 90'ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hak edişleri, SGK’ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödendiğinden, idarelerce, işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının manuel veya elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda, yeniden yapılandırılan borçlardan dolayı;
 
Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için; yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçlarının da bulunmaması kaydıyla,
 
Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için; vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması kaydıyla,
 
Hak ediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir.
 
d) 5510 sayılı Kanunun 90'ıncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, işverenlerin kesin teminatları, ihale konusu işle ilgili olarak SGK’ya borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmekte, dördüncü fıkrasına göre de geçici iskân veya yapı kullanım izin belgeleri, yapılan inşaat dolayısıyla SGK’ ya borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra verilmektedir.
 
7326 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerinin, kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Ancak, taksitleri düzenli olarak ödense dahi, kapsama giren ve girmeyen borçların tamamı ödenmediği sürece söz konusu yazılar verilmeyecektir.
 
e) SGK’ya olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar;
 
Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,
 
Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından kaldırılacaktır. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraların SGK hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.
 
Hal böyle olmakla birlikte hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından SGK hesaplarına aktarılan paralar; Kanunun yürürlük tarihinden önce aktarılmış ise cari usul ve esaslara göre, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında aktarılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara, mahsup edilecektir.
 
Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra SGK hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecektir.
 
f) 7326 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.
 
Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;
 
Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından,
 
Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla, Kaldırılacaktır.
 
g) 7326 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan borçlunun talebi halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu malların cebri satışına yönelik muvafakat name alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabilecektir.
 
N- 6736,7020,7143 ve 7256 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLER HAKKINDA BU KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER
 
03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar, 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.
 
7256 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden ve taksit ödeme yükümlülükleri bozulmayan alacaklar açısından, bütün borçlular talep etmeleri halinde 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir. Bu doğrultuda ilgili düzenlemeden yaralanmak isteyenlerin başvuru formlarındaki “Bozma koşulu oluşmamış ve taksit ödemeleri devam eden 7256 sayılı Kanunun kapsamındaki yapılandırma anlaşmamın bozularak yeni yapılandırma anlaşmasına dahil edilmesini istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.  
 
 
 
 

 

 
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter