Geri

VERGİ İNCELEMESİNE “İNCELEMEYE BAŞLAMA BİLDİRİMİ” İLE BAŞLANILACAK

06.07.2022
 
 
 
VERGİ İNCELEMESİNE “İNCELEMEYE BAŞLAMA BİLDİRİMİ”
 
İLE BAŞLANILACAK
 
 
 
 
ÖZET
 
7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklere bağlı olarak VERGİ İNCELEMELERİNDE  UYULACAK  USUL  VE  ESASLAR  HAKKINDA  YÖNETMELİKTE  bazı
değişiklikler yapılmıştır.
 
Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanacağına ilişkin düzenleme KALDIRILMIŞTIR. Artık Vergi incelemesine, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenecek “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile başlanılacaktır.
 
İncelemeye başlama tarihi, incelemeye başlama bildiriminin düzenlendiği tarihtir. Bir başka deyişle ilgilisine Tebliğ edildiği tarihin bir önemi yoktur. Vergi incelemeleri esas itibarıyla dairede yapılır.
 
Vergi incelemelerinin esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılmasına ilişkin düzenleme KALDIRILMIŞTIR.
 
İncelemenin dairede yapıldığı durumlarda, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresi ile vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın çalışma yerinin aynı ilde bulunmaması halinde tutanaklar, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresinin bulunduğu ildeki dairede imza edilir.
 
Yönetmelik değişikliği, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
 
26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda vergi incelemesinin dairede yapılmasına yönelik düzenleme ve İncelemeye Başlama Tutanağı alınmasına ilişkin düzenleme kaldırılmıştı.
 
7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikler uyarınca; 28.06.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazetede VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlanmıştır.
 
Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 
 
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, işe başlama ve incelemeye hazırlığa inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç beş gün içinde işe başlayacaklardır. Daha önce bu süre on gündü.
 
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde incelemeye başlayacaklardır. Daha önce bu süre otuz gündü.
 
İlgili birim, incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla beş gün ilave süre verebilecektir. Daha önce bu süre on beş gündü.
 
Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanacağına ilişkin düzenleme KALDIRILMIŞTIR. Artık Vergi incelemesine, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenecek “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile başlanılacaktır.
 
İncelemeye başlama tarihi, incelemeye başlama bildiriminin düzenlendiği tarihtir. Bir başka deyişle ilgilisine Tebliğ edildiği tarihin bir önemi yoktur. Vergi incelemeleri esas itibarıyla dairede yapılmaktadır.
 
Mükellef ve vergi sorumlusunun yazılı olarak talepte bulunması ve iş yerinin müsait olduğunun tespit edilmesi halinde, inceleme iş yerinde de yapılabilir. Başka bir deyişle inceleme yapanın takdirindedir.
 
İncelemenin dairede yapıldığı durumlarda, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresi ile vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın çalışma yerinin aynı ilde bulunmaması halinde tutanaklar, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresinin bulunduğu ildeki dairede imza edilir. Nezdinde inceleme yapılanın talep etmesi halinde tutanaklar vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın sürekli çalışma yerindeki dairede de imzalanabilir.
 
Vergi incelemelerinin esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılmasına ilişkin
düzenleme KALDIRILMIŞTIR.
 
Mükelleflerin, Bakanlığın elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanmak suretiyle elektronik ortamda ibraz etmesi esastır.
 
Mükellefin işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresi ile inceleme görevi verilenin çalışma yerinin aynı ilde bulunmaması halinde, defter ve belgeler mükellefin işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresinin bulunduğu ildeki dairede teslim alınır. Mükellefin talebi halinde defter ve belgeler inceleme görevi verilenin sürekli çalışma yerindeki dairede de teslim alınabilir. Bu fıkranın uygulanmasında dördüncü fıkra hükmü saklıdır.
 
Nezdinde inceleme yapılacak olanla temas kurulamaması veya ilgili ile temas kurulmasına rağmen verilen sürede defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gibi hallerde inceleme, ilgilinin vergi dairesindeki dosyasında yer alan belgeler, elektronik ortamda tutulmasına izin verilen veriler ve diğer kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi ve belgeler ile varsa Başkanlığın risk analizi sonuçlarına dayalı olarak yürütülür.
 
İncelemenin dairede yapıldığı durumlarda, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresi ile vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın çalışma yerinin aynı ilde bulunmaması halinde tutanaklar, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresinin bulunduğu ildeki dairede imza edilir. Nezdinde inceleme yapılanın talep etmesi halinde tutanaklar vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın sürekli çalışma yerindeki dairede de imzalanabilir. Düzenlenen tutanakların birer nüshasının tutanakları imza edenlere verilmesi zorunludur.
 
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter