Geri

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 3.600 TL’YE ÇIKARILDI

01.02.2022
 
 
BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK
 
ÜST TUTARI 3.600 TL’YE ÇIKARILDI
 
 
 
 
 
Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 28 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2.670 TL’den 3.600 (üç bin altı yüz) Türk Lirasına yükseltildi.
 
2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse bu tutar 3.000 TL olmuştur.  
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2022/3)’de
 
MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “iki bin altı yüz yetmiş Türk Lirası” ibareleri “üç bin altı yüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir. düzenlemesi yer almıştır.
 
Buna göre bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 28 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2.670 TL’den 3.600 (üç bin altı yüz) Türk Lirasına, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse 3.000 TL’ye) yükseltilmiştir.
 
İLGİLİ YASAL DÜZENLEME
 
5941 sayılı Çek Kanunu’nun 6273 sayılı Çek Kanununun 2’nci maddesiyle değişik 3’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası aşağıdaki gibidir.:
 
“MADDE 3 –
 
(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
 
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
 
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,
 
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini, b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
 
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
 
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,
 
ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazetede yayımlanır.”
 
Ayrıca 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)in 4’ncü maddesi aşağıdaki gibidir.
 
“MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
 
a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
 
1) Çek bedeli bin altı yüz Türk Lirası veya üzerinde ise bin altı yüz Türk Lirası,
 
2) Çek bedeli bin altı yüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
 
b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,
 
1) Çek bedeli bin altı yüz Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı bin altı yüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
 
2) Çek bedeli bin altı yüz Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak bin altı yüz Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür.”
 
Ayrıca aynı Tebliğin Geçici 2’nci maddesi ise aşağıdaki gibidir:
 
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için dokuz yüz kırk Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için dokuz yüz kırk Türk Lirası Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.”
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter