Geri

GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

27.05.2020

 

GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN TEVKİFAT
 
ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 
23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve  varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler  ile  bunların  elden  çıkarılmasından  doğan  kazançlardan %15 oranında stopaj yapılacaktır.  Daha önce stopaj oranı %10’du.
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesine ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır.
 
24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (c) bentlerinde değişiklik yapıldı.
 
Yapılan değişiklikle Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15 oranında stopaj yapılması öngörülmüştür.

 
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter