Geri

İSTİHKAK SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERDE VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMASI HALİNDE KESİNTİ YAPILMASI LİMİTİ 2.000 TL’DEN 5.000 TL’YE ÇIKARILDI

İSTİHKAK SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERDE

VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN

BULUNMASI HALİNDE KESİNTİ YAPILMASI LİMİTİ

2.000 TL’DEN 5.000 TL’YE ÇIKARILDI

 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’ de yapılan değişiklikle istihkak sahiplerine yapılacak ödemelerde vergi dairesine vadesi geçmiş borcun bulunması halinde kesinti yapılması limitinde değişiklik yapıldı.
 
1)  Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet  yardımları,  teşvikler  ve  destekler  nedeniyle  kurumların yapacakları  ödemeler  sırasında  ilgililerin  Hazine  ve  Maliye Bakanlığına  bağlı  tahsil  dairelerine  vadesi  geçmiş  borçlarının bulunmadığına  ilişkin  “vadesi  geçmiş  borç  durumunu  gösterir belge” aranılması zorunluluğuna ilişkin sınır 2.000 TL’den 5.000 TL’ye yükseltildi.
 
2)  6183  sayılı  Kanunun  22/A  maddesi  kapsamına  giren  amme alacakları  için Hazine  ve  Maliye  Bakanlığına  bağlı tahsil dairelerine  vadesi  geçmiş  borcun  bulunmadığına  ilişkin  belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının 2.000 TL’yi aşması durumunda kesinti yapılarak  ilgili tahsil  dairesine  aktarılması  zorunluluğuna  ilişkin  tutar 5.000 TL’ye çıkarıldı.
 
5.000 TL’nin hesabında dikkate alınan vergiler yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleridir.
 
3 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)’de istihkak sahiplerine yapılacak ödemelerde vergi dairesine vadesi geçmiş borcun bulunması halinde kesinti yapılması limitinde değişiklikler yapıldı .
 
I-) Tebliğde yapılan değişiklikle;
 
i) 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın hak sahiplerine 2.000,- liranın üzerinde;
 
− Tebliğ ekinde yer alan liste (aşağıda EK-11),
 
− (EK-11)’de sayılanlar dışında kalan ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (istisnalar dahil),
 
− Mahkeme ilamları veya icra emirleri,
 
− 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun,
 
− 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,
 
ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 2.000,- liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,
 
iii) 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 2.000,- liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,
 
iv) Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların 2.000,- liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında ilgililerin,
 
v) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli “İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları” başlıklı (8) sayılı tarifenin “VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:” bölümünün (16) numaralı alt bölümüne konu, silah taşıma ve bulundurma vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3), (4) ve (6) numaralı bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların talepleri hariç) üzerine yapılacak işlemler sırasında ilgililerin, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğuna ilişkin limitler 5.000 TL’ye çıkarılmıştır.
 
Ancak;
Eğitim ve öğretime yönelik burs ve diğer adlarla yapılan ödemelerde,
6183 sayılı Kanunun 70’inci maddesi gereğince haczedilemeyen ödemelerde,
6183 sayılı Kanunun 105’inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinde,
Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemelerde,
Su alımı ödemelerinde,
Abonelik ücretleri, posta ve telgraf giderleri, ihale usulü dışında yapılan haberleşme alımı ödemelerinde,
İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde, bu zorunluluk aranılmayacaktır.
 
II-) Aşağıdaki işlemelerde Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının 2.000 TL’yi aşması durumunda kesinti yapılarak ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğuna ilişkin tutar 5.000 TL’ye çıkarılmıştır.
 
1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemeler,
 
2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler,
 
3) Kanun ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemeler,
 
4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemler
 
5) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemler
 
5.000 TL’nin hesabında dikkate alınan vergiler yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleridir. Bu borçlarının toplamının 5.000,- lirayı aşmaması gerekmektedir.

Saygılarımla.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter