Geri

GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2020 YILI İÇİN ARTTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN
 
MAKTU TUTARLAR
 
2020 YILI İÇİN ARTTIRILDI
 
 
" 310 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2020 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar belirlendi. "
 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan ve 2020 yılında uygulanacak bazı ve had ve tutarlar artırıldı.
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121’inci maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 512 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) ile 2019 yılı için % 22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2019 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ilan edilmiştir.
 
Tebliğde 2020 yılında elde edilecek gelirlerle ilgili uygulanacak bazı maktu tutarlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 
1 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulu’nun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.
 
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103’üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da bu hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.
 
1- 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Arttırılan Tutarlar
 
Gayrimenkul Sermaye İratlarına ilişkin Konut Kira Geliri İstisnası 6.600,00
Hizmet Erbabına İşyeri ve İşyeri Müştemalatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere lişkin İstisna Tutarı 23,00
İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 12,00
Engellilik İndirimi - Sakatlık Derecesi 1 1.400,00
Engellilik İndirimi - Sakatlık Derecesi 2 790,00
Engellilik İndirimi - Sakatlık Derecesi 3 350,00
Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000,00
Binek otomobillerde amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000,00
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000,00
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Aşmaları Durumunda  Gerçek Usulde vergilendirilecekleri Yıllık Kira Bedeli Tutarı  sınırı  -   BÜYÜKŞEHİRLERDE 11.000,00
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Aşmaları Durumunda  Gerçek Usulde vergilendirilecekleri Yıllık Kira Bedeli Tutarı  sınırı  -   DİĞER İLLERDE 7.000,00
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin ALIŞ SINIRI 140.000,00
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin SATIŞ SINIRI 220.000,00
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı 70.000,00
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım Ve DİĞER işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış Tutarı + İş Hasılatı ) 140.000,00
Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı 18.000,00
Arızi Kazançlarında İstisna Tutarı 40.000,00
Basit Usule Tabi mükellef için Kazanç İndirimi Tutarı 13.000,00
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul
sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı
2.600,00

 

2- Vergi Tarifesi

A-Ücret Gelirleri İçin

 

22.000 TL'ye kadar 15%
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası 20%
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası  27%
600.000 TL'nin 180.000 TL’si için 44.070 fazlası 35%
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası 40%

 

B-Ücret Gelirleri Dışında Kalan Diğer Gelirler İçin

 

22.000 TL'ye kadar 15%
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası 20%
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası 27%
600.000 TL'nin 120.000 TL’si için 27.870 fazlası 35%
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası 40%

 

3- Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Belirlenen Bazı Mallara İlişkin Belirlenen Tutarlar  

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi ile Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2018 yılı için 29/12/2017 tarihli ve 30285 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2020 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2019 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

 

  Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Emtianın Cinsi Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt 230.000 260.000 290.000 330.000
Şeker – Çay 180.000 230.000 220.000 280.000
Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb. 180.000 230.000 220.000 280.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto– Sigara–Tütün 180.000 230.000 220.000 280.000
Akaryakıt (LPG hariç) 260.000 280.000 330.000 390.000

 

4) Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
 
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2020 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden uygun görüldüğü belirtilmiştir.
 
6) 2018 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı
 
193 sayılı Kanunun 76’ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44’üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.
 
Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76’ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak, 305 Seri No.lu GVK Genel Tebliğinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.
 
✓ İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
 
✓ Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2019 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %22,58’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %19,92’dir.
 
✓ Buna göre, 2019 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%22,58/ %19,92 =) %113,35’dir.
 
✓ Bu oranlar dikkate alındığında, 2019 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.
 
✓ Bu kapsamda, 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.
 
✓ Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.
 
✓ Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
 
✓ 193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.  
 
Saygılarımızla…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter