Geri

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN 1 TEMMUZ 2024’E KADAR YN ÖKC’LER İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

09.01.2023

 
ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN
 
1 TEMMUZ 2024’E KADAR YN ÖKC’LER İLE
 
DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU
 
 
 
30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:557) ile;
 
Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, mali hafızaların dolup dolmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz 2024 tarihine kadar YN ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu,
 
­YN ÖKC kullanan mükelleflere 1 Temmuz 2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullanılmasına yönelik mecburiyet, getirildi.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 557 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkânı sağlanması zorunluluğuna ilişkin açıklamalar ve düzenlemelerde bulunulmuştur.
 
Tebliğde yer alan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
 
(1) Bu Tebliğde geçen;
 
a) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
 
b) 3100 sayılı Kanun: 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunu,
 
c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
 
ç) Banka Kartı: 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda tanımlanan banka kartı ve kredi kartı ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme aracı olarak kullanılan kartları,
 
d) Basit/Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC: Bünyesinde EFT-POS’u barındırmayan fakat haricen EFT-POS bağlanabilen YN ÖKC’yi,
 
e) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
 
f) EFT-POS: Troy, Europay, Mastercard, VISA vb. sertifikalarla uyumlu kartlı ödeme sistemleri terminalini,
 
g) EFT-POS Özellikli YN ÖKC: Bünyesinde EFT-POS barındıran YN ÖKC’yi,
 
ğ) EN ÖKC: YN ÖKC’ler dışındaki ödeme kaydedici cihazı,
 
h) GİB Teknoloji: Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi teknolojilerine ilişkin süreçlerinin yürütüldüğü birimleri, ı) ÖKC TSM: YN ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak GİB Teknoloji sistemlerine iletilmesi, mükellefler ve ödeme kaydedici cihazı üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Başkanlıkça yetkilendirilen Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezlerini,
 
i) ÖKC Yetkili Servisi: Ödeme kaydedici cihazlar için Bakanlıktan onay alan üretici/ithalatçı firmaların bu cihazların bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yetkili kıldığı kişi veya kurumu,
 
j) Üye İşyeri Anlaşması: Banka kartlarının kabulünü sağlamak amacıyla 5464 sayılı Kanun kapsamında banka ya da diğer kuruluşlar ile yapılan anlaşma veya 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile yapılan anlaşmayı,
 
k) YN ÖKC: ÖKC TSM aracılığıyla sürekli çevrimiçi çalışabilen, IP tabanlı, oluşturduğu fiş ve mali raporları güvenli şekilde iletebilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazı,
ifade eder.
 
Mevcut EN ÖKC’lerin YN ÖKC’lere geçiş zorunluluğu
 
(1) 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) 213 sayılı Kanuna göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları EN ÖKC’lerin, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar YN ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunludur. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış YN ÖKC’leri kullanmaya başlayabileceklerdir.
 
(2) Birinci fıkra kapsamında satın alınan YN ÖKC’lerin, 1/7/2024 tarihini geçmemek şartıyla, fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması ayrıca mevcut EN ÖKC’lerin de aynı süre içerisinde 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirlenen esaslara göre hurdaya ayrılması gerekmektedir.
 
(3) Mevcut EN ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemleri sırasında düzenlenen servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ilgili vergi dairesine mükellef veya ÖKC yetkili servisi tarafından elden verilebileceği gibi kayıtlı posta ile de gönderilebilecektir.
 
YN ÖKC’lerde banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulaması kullanılması zorunluluğu
 
(1) YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında olan mükelleflerden;
 
a) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlardan;
 
1) Öteden beri EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.
 
2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.
 
3) Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, EFT-POS özellikli YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.
 
b) Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlardan;
 
1) Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve kullanılan her bir YN ÖKC’nin EFT-POS ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.
 
2) 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve EFT - POS’ların ÖKC ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.
 
3) Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.
 
Diğer hususlar
 
(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesi ile getirilen yükümlülükler kapsamında söz konusu maddede belirlenen sürelerde üye iş yeri anlaşması yaparak, banka kartları ile ödeme taleplerini kabul edecek uygulamalar yüklenmeyen EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler ile EFTPOS ile bağlantısı yapılmayan basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’ler bu sürelerin bitimini takip eden 15 gün içerisinde kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.
 
(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesi ile getirilen yükümlülükler kapsamında yapılan üye iş yeri anlaşmalarının sonlandığı (banka kartlarıyla ödeme imkânının kalmaması durumunda) tarihi takip eden 15 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapılmaması sebebiyle banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmediği YN ÖKC’ler kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.
 
(3) 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili diğer tebliğlerin bu Tebliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
 
(4) Başkanlık, YN ÖKC’lerden bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda alınacak bilgileri, bilgilerin GİB Teknoloji sistemlerine aktarım zamanını (anlık ve/veya periyodik), aktarım yöntemini (doğrudan veya ÖKC TSM’leri aracılığıyla) ve aktarıma ilişkin diğer usul ve esaslar ile bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediği belirlenen cihazlarla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin hususları ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.
 
(5) Başkanlık, bu Tebliğde belirlenen süreleri, vergi ve mükellefiyet türü, mükellef grupları, sektör, faaliyet konuları, ödeme kaydedici cihaz sayısı, iş veya üretim hacmi ile il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkilidir.
 
Cezai müeyyide
 
(1) Bu Tebliğde belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ve 3100 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır.
 
Söz konusu Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter