Geri

YABANCI ÇALIŞANLAR, ÇALIŞMA İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN ÜCRET VE MESLEK KODU ÜZERİNDEN SGK’YA BİLDİRİLMELİDİR

23.11.2023

 
 
YABANCI ÇALIŞANLAR, 
 
ÇALIŞMA İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN
 
ÜCRET VE MESLEK KODU ÜZERİNDEN
 
SGK’YA BİLDİRİLMELİDİR
 
 
 
 
Yabancı çalışanların, çalışma izin belgesinde kayıtlı izin bitiş tarihine kadar izin belgesinde belirtilen meslek kodu ve ücret üzerinden SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.
 
SGK’ya yapılan ücret bildiriminin çalışma izin belgesi ile uyumlu olmaması halinde, aradaki fark kadar işverenden ek tahakkuk istenecek, düzeltilmemesi halinde ise resen düzenleme yapılacaktır.
 
YABANCI ÇALIŞANLARIN SGK’YA BİLDİRİMİ:
 
2013-11 sayılı SGK Genelgesinin "2.2- Yabancı uyruklu çalışanların işe başlama tarihinin tespiti" başlıklı bölümünde;  
 
"Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, çalışma izin belgeleri ile diğer bakanlıklar veya kurumlar tarafından verilen ve Çalışma Genel Müdürlüğüne gönderilen izin belgelerinin birer örneği ilgili SGİM / SGM’lere intikal ettirilecek, çalışma izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının mesleği ve ödenecek ücret, işyeri, çalışacağı adres gibi kriterler değerlendirilerek verildiğinden ve verilen çalışma izni kısmi süreli ise bu durum da belgede belirtildiğinden, bunların izin belgesinde belirtilen işyeri ve işveren tarafından yine belgede belirtilen ücret tutarından az olmamak üzere kısmi süreli çalışma olup olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak SGK’ya bildirimlerinin yapılması sağlanacaktır."
 
Yine 2015-25 sayılı Kurum Genelgesinin " 1.2.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" başlıklı bölümünün " 1.2.3.1. Yabancı Çalışanlar" başlıklı alt bölümünde ise;
 
 
"12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin,
 
Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü başlıklı 11 inci maddesinde; İşverenlerce Kanunun 4
 
üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; Yabancı uyruklu kişilerin;
 
çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin
 
işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ
 
tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma yapılan bildirimler de
 
süresinde yapılmış sayılır." hükümlerine yer verilmiştir.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 3/11/2023 tarihli ve 304295 sayılı yazısında;
 
Bakanlık tarafından düzenlenen "çalışma izin" belgelerinde, yabancının çalışacağı mesleğin belirlenmiş olduğu halde, yabancıyı istihdam eden/edecek işverenler tarafından SGK’ya bildirilen mesleklerin uyumlu olmadığı, yine çalışma izin belgelerinde yer alan yabancının alacağı ücret ile ilgili işverenlerin SGK’ ya bildirdiği aylık sigorta primine esas kazançlarının (SPEK) farklılıklar arz ettiği, çalıştırılacak yabancılar için belirlenen / taahhüt edilen ücretlerin altında SPEK beyan edildiği,
 
Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013-11 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere, çalışma izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının mesleği ve ödenecek ücret, işyeri, çalışacağı adres gibi kriterler değerlendirilerek verildiğinden ve verilen çalışma izni kısmi süreli ise bu durum da belgede belirtildiğinden, bunların izin belgesinde belirtilen işyeri ve işveren tarafından yine belgede belirtilen ücret tutarından az olmamak üzere kısmi süreli çalışma olup olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak SGK’ya bildirimlerinin yapılmasının sağlanmasının uygun olacağı,
 
Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015-25 sayılı Genelgesinin 1.2.3 ve 1.2.3.1 maddelerindeki uygulama
 
esas alınarak; yabancı çalışanların izin belgelerinin Bakanlıktan elektronik ortamda alınıp
 
sorgulanmasının sağlandığı (başvuru şekli, başvuru türü, yabancı T.C. kimlik numarası, il, ad soyad,
 
baba adı, görevi, izin başlangıç ve bitiş tarihi, işveren unvanı ve işyeri numarası, ücret ve iletişim
 
bilgileri) ve il müdürlüklerince kullanılmaya başlanıldığından, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri
 
/Hizmet Merkezleri tarafından ilgili veri paylaşım sisteminden bilgileri aylık bazda kontrol ederek izin
 
bitiş tarihine kadar bildirimlerin çalışma izin belgesiyle uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi, eksik
 
ücret bildiriminin tespiti halinde aradaki fark kadar işverenden ek tahakkuk istenmesi, düzeltilmemesi
 
halinde ise resen düzenlenmesi gerektiği, belirtilmiştir.
 
 
Bu nedenle işverenlerimizin SGK tarafından uygulanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile idari para cezası ile karşılaşmamak için yabancı çalışanların, çalışma izin belgesinde kayıtlı izin bitiş tarihine kadar izin belgesinde belirtilen meslek kodu ve ücret üzerinden SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.
 
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter