Geri

İNDİRİM KONUSU YAPILAN OGS - HGS KONTÖR BEDELLERİNİN HESAPLANAN KDV’YE DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ.

30.06.2023

 

 

İNDİRİM KONUSU YAPILAN

OGS - HGS KONTÖR BEDELLERİNİN

HESAPLANAN KDV’YE DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ

 

 

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
 
 
Sayı   :   61504625-130-32658 25.07.2019
 
İlgi     :   05/01/2017 tarih ve 140 sayılı özelge talep formunuz.
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ve OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) otoyol geçiş ücretlerini PTT veya banka aracılığıyla yüklediğinizi belirterek, dekont harici başka bir belge bulunmaması ve yap işlet devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçişinde KDV oranının %8 diğerlerinde ise %18 olması nedeniyle KDV’sinin ne şekilde indirim konusu yapılacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiştir.
 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
 
-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi olduğu,
 
-20/4 maddesinde, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin KDV dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği,
 
-29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin indirilebileceği,
 
-29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,
 
-30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirilemeyeceği,
 
-34/2 nci maddesinde ise, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı
 
hüküm altına alınmıştır.
 
KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
 
Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 30 uncu sırasında;  Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerin geçiş ücretlerinde uygulanması gereken KDV oranının %8 olduğu belirtilmiştir.
 
Buna göre, Şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunan araçların otoyol ve köprüden geçişleri dolayısıyla ödenen HGS ve OGS bedellerinin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilen giderlerden olması halinde, bu geçişlerde kullanılmak üzere banka sisteminden otomatik olarak yapılan yüklemeler için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile düzenlenecek ekstrelerde yer alan işlem bedeline KDV tutarının da (yap-işlet-devret yöntemi ile işletilen köprüler ve denizaltı karayolu tünelleri için %8, diğerleri için %18) dahil edilmiş olması halinde, ekstrenin düzenlendiği dönemde ayrı ayrı her bir işlem bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle geçiş ücretlerinin tabi olduğu oranda (%8, %18) hesaplanacak KDV’nin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 
 
     
 
 
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
 
 
Sayı   : 84412373-130[35.-2013/2494]-37 02/05/2014
 
Konu : İndirim konusu yapılan OGS kontör bedellerinin hesaplanan KDV’ye dahil edilip edilmeyeceği.
 
İlgi özelge talep formunuzda, firmanız aktifine kayıtlı araçlar için banka tarafından hesabınızdan OGS kontör yüklemesi yapıldığı, yükleme bedelleri üzerinden iç yüzde ile KDV hesaplayarak indirim konusu yaptığınız, OGS den HGS ye geçişte banka tarafından kalan OGS bedellerinin hesabınıza iade edildiği belirtilerek, iadesi yapılan bedele ait KDV nin hesaplanan KDV ye dahil edilip edilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 
3065 sayılı KDV Kanununun 35 inci maddesinde; “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi, veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.” hükmü yer almaktadır.
 
Aynı Kanunun, 53 üncü maddesinde ise, “Bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabiri Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade eder.” hükmü mevcuttur.
 
Buna göre, şirketinizin aktifinde kayıtlı araçlar için ödenen ve banka dekontuna istinaden indirim konusu yapılan OGS kontör yükleme bedellerine ait KDV nin, matrahında meydana gelen değişikliğin Kanunun 35 inci maddesi kapsamında düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemi, banka dekontu üzerinde yazan tutar üzerinden iç yüzde ile hesaplanan KDV nin matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilmesi suretiyle yapılacaktır.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 
*   *   *
 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter