Geri

ANAYASA MAHKEMESİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN TÜRMOB’UN YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİ ÜZERİNDEKİ VESAYET KARARI

13.05.2023

 
 
ANAYASA MAHKEMESİ HAZİNE VE MALİYE
 
BAKANLIĞI’NIN TÜRMOB’UN YÖNETMELİK
 
ÇIKARMA YETKİSİ ÜZERİNDEKİ
 
VESAYET KARARI
 
 
 
 
 
3568 Sayılı Kanununun “Yönetmelikler” başlığını taşıyan 50’inci maddesi aşağıdaki gibidir.
 
Madde 50 – Bu Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
 
a) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğe ait çalışma usul ve esasları.
 
b) 7 nci maddeye göre sınav için teşekkül ettirilecek komisyonun çalışma usulleri, sınav esasları, sınavın konuları, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında çalışma şekli, süresi (staj) ile ilgili diğer hususlar.
 
c) Yeminli mali müşavirlerin tasdik işlerine dair işlemler.
 
d) Müracaat usulleri.
 
e) Ruhsat verilmesi ve unvanın kullanılması.
 
f) Üye kayıt defteri, meslek kütüğü ve meslek sicil numarası.
 
g) Üye aidatları.
 
h) Taşınmaz mallara sahip olma.
 
i) Müşavirlik ve muhasebecilik ücretinin esasları.
 
j) Meslek mensuplarınca tutulacak defter ve kayıtlar ile bunların bildirim mecburiyeti.
 
k) Disiplin kovuşturması yapılması konusunda karar verecek merci, disiplin cezalarını vermeye yetkili merciler, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazın usul ve şartları ve disiplinle ilgili diğer hususlar.
 
l) Oda ve birlik personelinin istihdamı ve özlük hakları ile ilgili hususlar.
 
m) Kanunun uygulaması ile ilgili diğer hususlar.
 
n) Değerlendirme ve sınav komisyonlarının çalışma usul ve esasları, bunların kimlerden oluşacağı, nerelerde ve ne zaman çalışmaya başlayacakları ve diğer hususlar.
 
a, b, c, j, k, l, m bentlerinde belirtilen yönetmelikler Odalar Birliğince birliğin kurulmasından itibaren bir yıl içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alındıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanır.
 
(n) bendinde belirtilen yönetmelik en geç altı ay içinde Maliye Bakanlığınca, diğer yönetmelikler Birlikçe, Birliğin kurulmasından itibaren altı ay içinde çıkarılır.  
 
KARARIN İÇERİĞİ
 
 
 
 
 
 
 
 
*   *   *
 

 
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter